Homepage

Twente

De werkplaats Sociaal Domein Twente is een kennisnetwerk dat staat voor het versterken van een samenleving waar iedereen ertoe doet en een optimale zelfredzaamheid en kwaliteit van leven kent. Hier hoort een passende vorm en kwaliteit van (zorg)ondersteunende dienstverlening bij.

Deze dienstverlening kenmerkt zich door zo vroeg, dichtbij, licht mogelijk en zoveel mogelijk in aansluiting op het eigen en/of informele netwerk.

Doelstellingen

De Werkplaats Sociaal Domein Twente wil de sociale- en zorgprofessional zodanig ondersteunen en toerusten dat bestaande kennis behouden blijft en nieuwe kennis wordt ontwikkeld, waarnaar deze beide worden gedeeld. We gaan ervan uit dat we in gezamenlijkheid kracht kunnen maken om oplossingen te vinden voor de sociale (transformatie) vraagstukken die op ons af komen.

Tijdens de regionale verkenning in het najaar van 2015 zijn de volgende uitgangspunten voor de structuur van het kennisnetwerk geformuleerd:

 • Dynamische omgeving en agenda
 • Actuele thema’s / vraagstukken
 • Open netwerk, maar niet vrijblijvend
 • Bijdrage van iedereen
 • Intentie tot het willen blijven leren van elkaar (duurzaam kennisnetwerk)
 • Commitment en (actieve)bijdrage van iedereen

Vier gemeenten en vijf uitvoeringsorganisaties in de regio participeren bij de start in 2016 met de focus op aansluiting bij de ‘Samen14’: Een Twentse samenwerking op het gebied van zorg en jeugdhulp.

Thema's

Voor 2016 en verder zijn kennis 3 thema’s geïdentificeerd:

 1. Samenwerken in de wijk, met als speerpunten nieuwe handelingswijzen en op- en afschalen
 2. Kracht -en zelfregie versterkend werken met als speerpunten bejegening -en communicatie en netwerkversterkend werken
 3. Armoede, hier zullen de activiteiten verder worden afgestemd in de aansluiting met de academische werkplaats Jeugd

De netwerkorganisatie van de werkplaats Twente bestaat uit 3 onderdelen:

 1. Netwerkbestuur: een (bestuurlijke) afvaardiging van de kernleden (gemeente, uitvoering en onderwijs). Zij fungeren als een toezicht orgaan m.b.t. de financiële planning en rapportage en het jaarplan.
 2. Programmateam: dit bestaat uit een groep (midden)managers van gemeentelijke en werkveldpartners samen met docent-onderzoekers en een (associate)lector van Saxion. Het programmateam is vanuit het bestuur gemandateerd om de kennisthema’s met het daarbij behorende programma vast te stellen. De activiteiten die worden opgenomen zijn divers, maar altijd in verbinding met en/of ondersteunend aan de identiteit van het netwerk.  
 3. Leerwerkplaatsen: op projectbasis wordt uitvoering gegeven aan de activiteiten behorende bij het vastgestelde programma. De projectleiding van deze leerwerkplaatsen ligt in handen van een docent-onderzoeker met één of twee van de partners die mede-trekker zijn.

Bezoek www.saxion.nl/wsd voor meer informatie over de Werkplaats Sociaal Domein Twente.