Homepage

Twente

In Twente werken we in de werkplaats Sociaal Domein aan het versterken van de sociaal werker en daarmee aan het versterken van het sociaal domein in Twente. Met de Werkplaats Sociaal Domein Twente (WSDT) creëren we een platform waar onderzoek, zorg, welzijn en wonen samenkomen & waar kennis en best practices worden uitgewisseld. Er wordt samen gewerkt aan actuele maatschappelijke vraagstukken binnen het sociaal domein in Twente, met als uitkomst relevante, concrete en praktische toepassingen voor het sociaal domein. 

Wij werken vanuit de drie pijlers van evidence based werken: praktijk kennis van de professional, ervaringskennis van burgers/cliënten en wetenschappelijke kennis. In de werkplaats passen we bestaande kennis toe en ontwikkelen we nieuwe kennis en vaardigheden. Hiermee kan de sociaal werker zijn of haar werk (nog) beter uitvoeren en zo bijdragen aan een betere kwaliteit van samenleven.

De komende periode richten we ons binnen de WSDT op Bestaanszekerheid, Sociale Basis en Jeugd & Onderwijs. Deze lijnen zijn in overleg met onze partners tot stand gekomen en sluiten aan bij de maatschappelijke vraagstukken die op dit moment in Twente leven. 

Bestaanszekerheid

De netwerkcirkel bestaanszekerheid zal gericht zijn op bestaans(on)zekerheid onder specifieke doelgroepen, denk bijvoorbeeld aan jongeren, zzp’ers en boeren. Ook bestaans(on)zekerheid als gevolg van de hoge inflatie en de sterk gestegen energieprijzen en woningtekort heeft de aandacht. Op dit moment loopt er een project gericht op jongeren met schulden. In 2022 noemde het Nibud de snelle groei van het aantal jongvolwassenen (tot 35 jaar) met betalingsproblemen als meest zorgwekkende ontwikkeling van dat moment. Het project zal zich richten op het sneller en beter bereiken van jongeren met beginnende achterstanden en op het laten aansluiten van het aanbod van schuldhulpverlening op de specifieke behoeften van jongeren. 

Sociale Basis 

In de netwerkcirkel Sociale Basis gaan we uit van de drie verschillende sferen van sociale basis, de persoonlijke, de gemeenschappelijke en de institutionele. Binnen Twente onderzoeken we de wisselwerking tussen deze drie sferen en bekijken we waar professionals de leefomgeving van de mens kunnen versterken.  Dit doen we door het integreren van landelijke akkoorden binnen de projecten van de netwerkcirkel. De komende tijd houdt de netwerkcirkel zich bezig met een projectplan rondom gemeenschapsgericht werken in buurten en wijken. Hierbij staat de vraag centraal “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de gemeenschap zoveel mogelijk zelf eigenaar wordt en/of blijft in de activiteiten binnen een wijk?”. In dit uitgaan van eigenaarschap en krachten van een gemeenschap in een buurt komt het werken met de Asset Based Community Development vaak naar voren. Voor veerkrachtige gemeenschappen zijn sterke onderlinge relaties nodig tussen inwoners. Dit vraagt op zijn beurt om mogelijkheden tot ontmoeting. Dit maakt het kijken naar de wijze waarop door verschillende organisaties wordt gewerkt met ABCD en aanverwante aanpakken bijzonder relevant. 

Jeugd & Onderwijs

De netwerkcirkel Jeugd & Onderwijs is gericht op het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en zorg om zo de kansengelijkheid voor jeugdigen te vergroten. Alle jeugdigen gaan naar school en sinds de wet op het Passend Onderwijs is het streven om zoveel mogelijk kinderen in het regulier onderwijs te houden, ook wanneer daarbij extra ondersteuning nodig is. Hoewel er verbeteringen zijn sinds de nieuwe wet (bijvoorbeeld in regelvrijheid van scholen), blijven er veel verbeterpunten bestaan, met name vanuit het perspectief van ouders en leraren. (Ledoux, Waslander & Eimers, 2020). 

Op dit moment vinden er vanuit de netwerkcirkel Jeugd & Onderwijs werkbezoeken plaats aan verschillende “brede school” concepten. Binnen de Twentse regio zijn er verschillende brede/integrale scholen, waarvan een aantal zijn aangesloten binnen de netwerkcirkel. De vertegenwoordigers van de scholen geven aan behoefte te hebben aan kennisdeling met andere scholen en verwante organisaties. Er is een behoefte aan het op de hoogte zijn van elkaar zodat de verschillende organisaties niet alleen inspiratie kunnen opdoen van elkaar, maar ook eventuele samenwerkingen kunnen aangaan. 

Onze partners

Binnen de WSDT werken we samen met partners binnen het Twentse sociale domein. Zo is er nauw contact met Madion. een samenwerkingsverband tussen elf welzijnsorganisaties uit Twente. Ook wordt samengewerkt met de gemeente Almelo, Enschede en Hengelo. Daarnaast is er een samenwerking met Samen één Twente, de Twentse Koers, WoON Twente, het Lectoraat Social Work, de bacheloropleiding Social Work, het Lectoraat Technology, Health and Care en diverse op zich staande zorgpartijen. 

Werkplaats Ondersteuning Thuiswonende Ouderen

Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, natuurlijk met ondersteuning en begeleiding van zowel professionals als sociaal netwerk. Om dit te bewerkstelligen subsidieert het Ministerie van VWS de komende drie jaar de Werkplaatsen voor het opzetten en uitvoeren van een regionale kennisagenda ‘versterking van de ondersteuning en zorg voor zelfstandig wonende ouderen. Hogeschool Saxion voert deze werkplaats uit onder de naam Werkplaats Ondersteuning Thuiswonende Ouderen (WOTO). Binnen Twente werken we samen met verschillende regionale partners uit welzijn, zorg, gemeenten, onderzoek en onderwijs en richten we ons op drie overkoepelende programmalijnen:

  • Zorg & Technologie
  • Wonen & Woonomgeving
  • Sociale Cohesie & Noaberschap

Deze drie programmalijnen vormen tezamen een mix van 'fysiek en sociaal', 'digitaal en analoog' en 'zorg en welzijn'. Met als doel: Versterken van de ondersteuning en zorg voor zelfstandig wonende ouderen door regionale partijen samen te brengen en met elkaar kennis te delen. Gebruik maken van en bijdragen aan kennisverzameling en kennisdeling op landelijk niveau via de Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein en de databanken met effectieve interventies. 

Op dit moment loopt er een project met betrekking tot ontmoetingsinitiatieven voor mensen met beginnende geheugenproblematiek. Hebben zij behoefte aan ontmoetingsplekken of aan een andere manier van ontmoeten. Daarnaast loopt er een project gericht op hoe en op welke manier online en face-to-face interacties elkaar kunnen versterken in het bevorderen van de eigen regie. In het verlengde daarvan ligt een project waarbij gekeken wordt naar hoe een virtuele wooncoach de wooncoaches van de woningbouw kan ondersteunen in het contact met ouderen waarin wordt onderzocht welke woningaanpassingen nodig zijn of dat er aan een mogelijke verhuizing moet worden gedacht.

Kenniscafés

De WSDT en de WOTO organiseren meerdere malen per jaar een kenniscafé rondom interessante thema's waar zij aan werkt. Deze zijn vrij toegankelijk. Input voor inhoudelijke onderwerpen komt vanuit de partners en vormt de basis voor het organiseren van een inspirerende bijeenkomst. Hou voor het bijwonen van de kenniscafé’s de agenda in de gaten.

Contact

Lian Mannessen, projectleider WSDT, Hogeschool Saxion
E-mail: wsdt@saxion.nl
Telefoon: 06-57496720