Kennis- en onderzoeksagenda sociaal werk

Noord

De Werkplaats Sociaal Domein Noord is een regionaal kennisnetwerk waarin de Hanzehogeschool Groningen/lectoraat Rehabilitatie, gemeenten, organisaties en beroepsbeoefenaren samenwerken aan onderzoek, methodiekontwikkeling en (regionale en landelijke) kennisverspreiding rond community care. Daarbij is nadrukkelijk aandacht voor uitbreiding op het terrein van jeugdzorg en werk en inkomen. De hogeschool is penvoerder van de werkplaats en gemeenten (momenteel tien) zijn als mede-trekker aan de werkplaats verbonden.

In de werkplaats staat de ontwikkeling van praktijkkennis, prescriptieve kennis voor het handelen, centraal. De werkplaats verbindt praktijkgericht onderzoek en beroepspraktijk en bevordert het evidence- en practice-based werken in de sector zorg en welzijn. Vragen van gemeenten, instellingen, burgers en cliënten sturen de onderzoeksactiviteiten, de praktijkontwikkeling en de scholing.

Het werkgebied omvat de provinciën Friesland, Groningen en Drenthe. De Werkplaats Sociaal Domein Noord maakt deel uit van een landelijk netwerk van Werkplaatsen Sociaal Domein. De trekkers van de werkplaats overleggen met belangstellende gemeenten, instellingen en andere organisaties over de vraag welke organisaties op welke wijze participeren. Het gaat primair om andere gemeenten, andere bestaande kennisnetwerken in het sociaal domein, kennisinstellingen in de regio - bijvoorbeeld academische werkplaatsen - en aanbieders, maar ook cliëntenorganisaties of mbo-instellingen kunnen zich aansluiten.

Beoogde activiteiten van Werkplaats Sociaal Domein Noord, opgehangen aan de 5 O's:

  • Onderzoek bij innovatieve projecten: met onderzoek begeleiden van deze projecten. Daarbij geven we vanuit het onderzoek directe feedback en terugkoppeling naar de praktijk, zodat die haar voordeel ermee kan doen. Vaak geven we ook trainingen. Onder andere: onderzoek naar werkwijze van sociale teams, de toegang, samenwerking gezondheidszorg-sociaal domein, de sturing door gemeenten
  • Ontwikkelen van methoden, werkwijzen en innovatieve praktijken
  • Ondersteunen, bij implementatie innovaties: we hebben een implementatiemodel ontwikkeld (het 'paraplumodel'), dat gemeenten en organisaties kunnen inzetten
  • Onderwijs: opzetten en uitvoeren van bestaande en te ontwikkelen onderwijsmodules gericht op professionals en vrijwilligers in het werkveld en het initieel onderwijs. onder andere opleidingsmodulen
  • Ontsluiten, ofwel disseminatie en uitwisseling van kennis en ervaringen: ateliers, presentaties, conferenties, workshops, publicaties, beschrijven van good practices

Dr. Lies Korevaar (Hanzehogeschool Groningen)