Kennis- en onderzoeksagenda sociaal werk

Noord

De Werkplaats Sociaal Domein Noord valt onder het lectoraat Maatschappelijke participatie van mensen met een psychische beperking van de Hanzehogeschool Groningen. De Werkplaats werkt samen met gemeenten, zorginstellingen en partners op het gebied van Werk en inkomen.

‘De Werkplaats Sociaal Domein biedt partners de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen. Om verschillende perspectieven bij elkaar te brengen en van elkaar te leren’ – Charlotte Wunderink, lector Werkplaats Sociaal Domein Noord.

De activiteiten van de Werkplaats Sociaal Domein Noord richten zich op drie thema’s:

1. Integratie van Werk en inkomen in gebiedsgericht werken

Groningen en Drenthe staan bekend om hun hardnekkige armoede- en werkloosheidsproblemen. Dit heeft allerlei negatieve gevolgen voor gezondheid, welbevinden en maatschappelijke participatie. Speciale aandacht gaat uit voor naar opgroeien in armoede. ‘Door de decentralisaties is er vaak een versnipperde ondersteuning. De Werkplaats onderneemt initiatieven om zorg, schuldhulpverlening en arbeidsre-inegratie beter te integreren’, aldus Charlotte Wunderink.

2. Inclusie van mensen met beperkingen

Binnen de ggz hebben we te maken met extramuralisering. Mensen in een kwetsbare positie maken hierdoor meer deel uit van de samenleving en moeten aanspraak doen op hun vaak kleine of niet bestaande netwerk. Wunderink: ‘De Werkplaats Sociaal Domein Noord kijkt samen met onder andere ggz-instellingen en gemeenten hoe hier handen en voeten aan te geven. Onze partners geven aan dat dit een belangrijke vraag voor hen is. Gemeenten en instellingen voor beschermd wonen hebben vaak ondersteuning en extra kennis nodig om te voorkomen dat bijvoorbeeld jongeren vroegtijdig hun school verlaten’.

3. Leefbaarheid

‘Leefbaarheid is een vraagstuk dat expliciet wordt genoemd in het Nationaal Programma Groningen in het aardbevingsgebied, maar speelt ook in andere delen van Groningen en Drenthe, zegt Wunderink. Vergrijzing en krimp zijn thema’s waar bewoners en instellingen dagelijks mee te maken hebben. ‘Wij richten ons op de sociale infrastructuur, maar deze hangt samen met de fysieke infrastructuur. Spanningen tussen bewoners in een wijk kunnen bijvoorbeeld ontstaan door toename van studentenhuisvesting’. Met een initiatief als WIJS Groningen proberen we burgers, studenten en voorzieningen dichter bij elkaar te brengen.

Kennisnetwerk

De Werkplaats Sociaal Domein Noord is ingericht als een kennisnetwerk: een ‘arena’. De arena is de plek waar de partners van elkaar leren. De leervorm wordt daarbij aangepast aan het leerdoel. Een webinar is geschikt om kennis te vergaren, maar niet om kennis te delen. Daarvoor is bijvoorbeeld een dialoogtafel beter geschikt’, aldus Charlotte Wunderink.

Partners kijken per thema of ze in de arena willen meedoen of dat ze op de tribune plaatsnemen. ‘Wanneer partners op de tribune plaatsnemen, houden wij ze op de hoogte van wat er binnen een arena wordt ontwikkeld en welke ervaringen worden opgedaan’, vertelt Charlotte Wunderink. ‘Doen ze wel mee, dan voeren we samen concrete activiteiten uit en dienen we bijvoorbeeld gezamenlijk een projectaanvraag in voor subsidie.’

Bijeenkomsten en congressen

De Hanzehogeschool Groningen organiseert zelf bijeenkomsten, maar neemt ook regelmatig deel aan landelijke en internationale congressen. Wunderink: ‘Daar kunnen ook projecten van de Werkplaats een plek krijgen. Zo presenteerden we een onderzoek naar een nieuwe manier van 24-uurs zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Hierbij worden deze mensen niet opgenomen in een voorziening, maar met inclusieve zorg geholpen om zich in hun eigen leefomgeving staande te houden.’

Over drie jaar

‘Er ligt nu een hele mooie basis binnen de Werkplaats en ik verwacht dat er door de kennisuitwisseling weer nieuwe vragen en uitdagingen ontstaan’, zegt Wunderink. ‘Ik hoop dat er over drie jaar in alle arena’s een aantal mooie projecten loopt of is afgerond, die zowel de praktijk als het onderwijs verder helpen en ontwikkelen.’

Contact
Carmel Thijssen, projectleider Werkplaats Sociaal Domein Noord
E-mail: c.thijssen@pl.hanze.nl.

Lees meer informatie op de website van de Hanzehogeschool Groningen.

Magazine 'Op afstand nabij'
De 15 Werkplaatsen Sociaal Domein leverden allemaal een bijdrage aan het magazine 'Op afstand nabij' dat in het voorjaar van 2021 verscheen. Thema was de impact van de coronacrisis op het sociaal domein. Welke inzichten deden zij op? Welke lessen kunnen we leren voor de toekomst? Lees de bijdragen.