Sociaal werkers professionalisering

Kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS)

Door de bestuurlijke, financiële en inhoudelijke veranderingen op de terreinen van zorg en welzijn, werk en inkomen en jeugdzorg, is het noodzakelijk de kennisontwikkeling en professionalisering in het sociaal domein opnieuw in te richten en een impuls te geven. Op regionaal niveau werken gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en beroepsorganisaties hierin samen met Hogeschool Utrecht, de Universiteit Utrecht en de Universiteit voor Humanistiek. Dit samenwerkingsverband komt samen in het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS). In dit platform wordt de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet begeleid door praktijkonderzoek, ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, opleidingsprogramma’s en praktische ondersteuning.

Doelstellingen

Het kUS stelt zich als doel om kennis in het sociaal domein te vergroten (door middel van onderzoek en praktijkontwikkeling) en kennis te verspreiden (o.a. door middel van opleidingen, deskundigheidsbevordering, studiedagen, websites en publicaties). Het gaat bijvoorbeeld om kennis op het terrein van maatschappelijke ondersteuning, zorg voor jeugd, arbeidsparticipatie, sociale en bestuurlijke ontwikkelingen en vrijwillige inzet.

Regionale kennisagenda

Op basis van urgente vraagstukken is een regionale kennisagenda uitgewerkt.

Thema’s op deze agenda zijn kennisontwikkeling en -verspreiding rond:

  • professionaliteit, professionalisering en professionele identiteit
  • effectieve interdisciplinaire samenwerking: in wijkteams/buurtteams, tussen teams en aanvullende dan wel specialistische zorg, tussen teams en partijen in de sociale basisinfrastructuur
  • samenspel tussen formele en informele zorg: burgerinitiatieven, vrijwilligerswerk, zorg- en mantelzorg
  • eigen kracht, regie, burgerparticipatie en bewonersinitiatieven: in straat, buurt, wijk, in beleidsparticipatie en onderzoeksparticipatie
  • strategisch beleid, bestuur en organisatie: binnen gemeente en uitvoerders van zorg en dienstverlening

Projecten en matchpoint

Op onze site vindt u informatie over de projecten en activiteiten die we in de Wmo-werkplaats verricht hebben. Ook informatie over recente projecten binnen de Werkplaats Maatschappelijke Ondersteuning, de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd en de Werkplaats Arbeidsparticipatie vindt u hier terug. Heeft u een kennisvraag? Vul het formulier op onze site in of mail ons en wij koppelen u aan de juiste partner voor het vinden van een oplossing.