Kenniswerkplaats jeugd

Regio Zwolle

In de Werkplaats Sociaal Domein Zwolle ontmoeten professionals, bewoners, beleidsmakers, onderzoekers, docenten en studenten elkaar rond vraagstukken uit de beroepspraktijk. De coördinatie van de Werkplaats wordt vormgegeven door het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken, een van de drie lectoraten van hogeschool Viaa.

‘Professionals in de regio vertelden ons dat ze de Werkplaats Sociaal Domein Zwolle zien als hun motor voor transformatie. De werkplaats houdt hen scherp en zet aan tot verandering. En het houdt ons ook scherp bij het mee-ontwikkelen van onze beroepsopleidingen’ - Marja Jager-Vreugdenhil, lector Werkplaats Sociaal Domein Zwolle

De focus van de Werkplaats is gericht op samen leren, met praktijkgericht onderzoek als ondersteunend instrument. Dit wordt vormgegeven in concrete projecten, waarin samen leren centraal staat en waarbij onderzoek wordt gedaan door onderzoekers van het lectoraat of door studenten, regelmatig ook door professionals zelf. Belangrijke momenten zijn de werkplaatsevents: bijeenkomsten waarin gedeeld wordt wat in de concrete projecten geleerd wordt, en waarbij andere professionals worden uitgenodigd hun eigen goede praktijkvoorbeelden ook te delen.

De komende drie jaar houdt de Werkplaats zich voornamelijk bezig met de volgende thema’s:

  1. Inclusieve samenleving
  2. Integraal werken met en voor bewoners
  3. Interprofessioneel werken met jeugd

Voor elk thema is een programmateam ingericht, met een aantal onderzoekers van het lectoraat en een vertegenwoordiging uit het werkveld (professionals, bewoners, beleidsmakers). De programmateams nemen het initiatief voor nieuwe concrete projecten binnen de werkplaats, steeds weer met andere partners en rond een concreet vraagstuk.

Inclusieve samenleving

‘Inclusieve samenleving’ gaat over mee kunnen doen in de samenleving. Marja Jager-Vreugdenhil: ‘Tot nu toe hebben vooral de doelgroepen vanuit de GGZ en mensen met een LVB centraal gestaan. We willen de komende drie jaar ook graag meer doen met statushouders. Vanuit de Werkplaats wordt vormgegeven aan het project ‘Samen in Beweging’. In zes gemeenten wordt gekeken hoe mensen door middel van sport actiever kunnen worden. Naast dit grote meerjarige project, dat we samen met Wageningen Universiteit en twee GGD’s vormgeven, denken we met het programmateam over andere projecten, onder andere rond sociale ondernemingen waar kwetsbare groepen werken.’

Integraal werken met en voor bewoners

Het tweede vraagstuk richt zich op ‘Integraal werken met en voor bewoners’. De afgelopen jaren is veel gewerkt met sociale wijk- of gebiedsteams en stond de samenwerking onderling centraal. De komende drie jaar wil het programmateam zich nog meer richten op het werken ‘met en voor bewoners’. Marja Jager-Vreugdenhil: ‘De nadruk zal dus meer op de informele netwerken liggen en op eigen initiatieven van bewoners. Daarnaast blijven we ook doorgaan met de ontwikkeling van de sociale teams. Dat doen we in een regionale leerinfrastructuur voor de sociale teams, waarin de teammanagers vanuit verschillende gemeenten van elkaar leren over hoe ze in hun gemeente de sociale teams vormgeven. Binnen deze leerinfrastructuur bieden we ook de werkateliers aan die binnen de andere programmalijn ‘interprofessioneel werken met jeugd’ zijn ontwikkeld. Wat we leren in de leerinfrastructuur gebruiken we goed voor de ontwikkeling van het curriculum van de opleidingen Social Work. Hiermee bereiden we studenten voor op het werken in sociale teams.’

Interprofessioneel werken met jeugd

‘Interprofessioneel werken met jeugd’ gaat over de samenwerking tussen ouders, scholen, jeugdhulpverleners en alle andere betrokkenen rond jeugdigen. Een mooi project in deze lijn is de leergemeenschap duurzame relaties, waarin professionals (hulpverleners, therapeuten, scheidingsadvocaten, verloskundigen enzovoort) samen leren hoe ze kunnen voorkomen dat kinderen schade oplopen door echtscheidingen. Marja Jager-Vreugdenhil: ‘Daar is vorige jaren een visie op ontwikkeld, de komende drie jaar wordt die visie verder uitgewerkt. Om in de praktijk met de visie te werken en de visie aan te scherpen, organiseren we een leergemeenschap.’ Ook zijn vanuit deze programmalijn de werkateliers voor de sociale wijkteams ontwikkeling, in samenwerking met Windesheim en Gemeente Zwolle. In de werkateliers oefenen wijkteamprofessionals samen hun basisattitude; dat is heel belangrijk omdat ze allemaal een andere professionele achtergrond hebben, en met deze werkateliers zorgen we voor een meer gemeenschappelijke taal en werkwijze. Daarbij brengen de professionals zelf casussen in en er is ruimte voor leren van elkaar. Deze werkateliers zijn ook in te zetten door andere sociale teams in de regio, zodat er één lijn in de attitude ontstaat. Hoe mooi zou het zijn als we daar regionaal een herkenbare stijl van werken in ontwikkelen! Dan kun je ook tussen gemeenten goed van elkaar blijven leren. Het centrale thema is hoe je zo goed mogelijk kan voorkomen dat kinderen de dupe worden van scheidingen.

Over drie jaar wil de Werkplaats Zwolle nog breder in de regio’s professionals en nog meer opleidingsdocenten en studenten betrekken in de lerende netwerken in verschillende projecten. Ook is er dan een integrale publicatie uitgegeven op basis van alle onderzoeken van de afgelopen jaren.

Deelnemende gemeenten

Deelnemende gemeenten aan de Werkplaats Sociaal Domein regio Zwolle zijn Hardenberg, Ommen, Raalte, Dalfsen, Zwartewaterland, Steenwijkerland, Staphorst, Kampen, Meppel, Westervoort, Deventer, Oldenbroek, Elburg, Winterswijk, Oost Gelre en Zwolle.

Contact
Marja Jager-Vreugdenhil, Lectoraat Centrum voor Samenlevingsvraagstukken Hogeschool Viaa
Tel: 06 -1294 1652
E-mail: m.jager@viaa.nl

Lees meer informatie op de website van Viaa.

Magazine 'Op afstand nabij'
De 15 Werkplaatsen Sociaal Domein leverden allemaal een bijdrage aan het magazine 'Op afstand nabij' dat in het voorjaar van 2021 verscheen. Thema was de impact van de coronacrisis op het sociaal domein. Welke inzichten deden zij op? Welke lessen kunnen we leren voor de toekomst? Lees de bijdragen.