drie handen met drie puzzelstukjes die in elkaar passen

Zorg en veiligheid: domeinoverstijgend samenwerken in IJsselland

Om mensen met een opeenstapeling van persoonlijke hulpvragen die leiden tot onbegrepen gedrag een goede plek in de samenleving te geven, is goede zorg nodig. Er spelen bij deze mensen naast (o)ggz problematiek, vaak ook problemen in het veiligheidsdomein, zoals overlast gevend gedrag en in het sociaal domein, bijvoorbeeld op het gebied van wonen. IJssellandse gemeenten werkten de afgelopen jaren samen met onder andere GGZ, woningbouwcorporaties en politie aan het versterken van de totale keten van zorg, veiligheid en sociaal domein. Dit heeft geleid tot de zogenaamde Agenda Zorg en Veiligheid, waarin een gezamenlijke aanpak ten behoeve van goede zorg in een veerkrachtige samenleving het uitgangspunt is.  

Vanaf september 2022 begeleiden en onderzoekt de Werkplaats Sociaal Domein regio Zwolle vanuit de Programmalijn Inclusieve Samenleving voor minimaal drie jaar de uitvoering van de zogenoemde Agenda Zorg en Veiligheid. De Werkplaats begeleidt interprofessionele leerarena’s binnen deelprojecten op de thema’s vroegsignalering, integrale wijkaanpak, toerusten van de omgeving, passende woonconcepten en domeinoverstijgend samenwerken. Parrallel daaraan worden door middel van kwalitatief onderzoek de ervaringen en verhalen van ervaringsdeskundigen en professionals opgehaald om deze in de leerarena’s in te brengen. Zo kan er gezamenlijk van geleerd worden, kan betere hulp aan deze groep mensen in zeer kwetsbare positie ontwikkeld worden en een goed netwerk ontstaan aan zorg om hen heen. 
 
Voor meer informatie, neem contact op met Monica Stouten-Hanekamp, onderzoeker programmalijnleider Inclusieve Samenleving via m.stouten@viaa.nl.