Sociaal werk

Noord-Brabant Fontys

De Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys is verbonden aan het lectoraat Sociale Veerkracht van Fontys Hogeschool Sociale Studies.

“Het doel van onze activiteiten is om inzicht te verkrijgen in praktijken, strategieën en interventies die de sociale veerkracht bevorderen door samenwerking in en bijdragen aan de sociale basis. Het streven is om concrete praktijken te ontwikkelen, aanbevelingen te formuleren voor het versterken van sociale veerkracht met specifieke aandacht voor de collectieve veerkracht”, aldus Maja Ročak en Mariël van Pelt, lectoren Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys.
 
Sociale Veerkracht gaat over de flexibiliteit en wendbaarheid van individuen, groepen, organisaties en instituties. Veerkracht is afhankelijk van persoonlijke kenmerken, maar ook van beschikbare hulpbronnen en structurele factoren. Wanneer de hulpbronnen ontbreken, kan het lastig zijn om in moeilijke tijden op te veren en flexibel en wendbaar door te gaan. Voor sociale veerkracht is het daarnaast nodig dat structurele oorzaken – d.w.z. oorzaken in systemen en structuren - van tegenslag van mensen worden gesignaleerd, geagendeerd, publiek gemaakt en aangepakt.

In de WSD 2020-2022 is een podcastreeks gestart met onderwerpen als jongensprostitutie, dak- en thuislozen, pleegouders en nog veel meer. Deze reeks vullen we in de periode 2023-2026 aan met nieuwe items. Beluister de podcastserie op Spotify.

De komende drie jaar richt de Werkplaats zich op de onderstaande vier thema’s:
1.    Samenlevingsopbouw
2.    Sociale basis
3.    Stedelijke vernieuwing en inspraak
4.    Talentgericht werken

Daarnaast is er ook een WSD Ouderen actief op het gebied van samenzorg gericht op gezond en gelukkig ouder worden.

Samenlevingsopbouw

Onderzocht wordt hoe we onderlinge verbinding, vertrouwen en verdraagzaamheid tussen verschillende groepen in de samenleving kunnen bevorderen en hoe bewoners elkaar onderling ondersteunen.

Sociale basis

Hoe versterk je wat bewoners voor en met elkaar kunnen doen en wat is de rol van professionele partners en gemeenten hierin? En hoe doen we dat zonder dat we zaken overnemen van bewoners?

Stedelijke vernieuwing en inspraak

Hoe betrek je de burger bij inspraak, hoe organiseer je tegenspraak en houd je vanaf het begin rekening met de sociale aspecten bij het inrichten van een gebied of publieke ruimte?

Talentgericht werken

Kinderen, jongeren en hun ouders hebben veerkracht nodig om zich in deze maatschappelijke context staande te houden. Hoe kunnen sociaal professionals een sociaal veerkrachtige omgeving creëren voor kinderen en jongeren waarin hun stem gehoord wordt en ze een plek kunnen innemen in de publieke ruimte? 

Contact

Maja Ročak, Lectoraat Sociale Veerkracht van de Hogeschool Fontys Noord-Brabant
Tel: 0885088277
E-mail: maja.rocak@fontys.nl

Als start van de Werkplaats Sociaal Domein 2023-2026 is een rapport gemaakt waarin de verkenning van de thema’s verder is uitgewerkt voor de partners.