Illustratie van mensen die naar een film kijken

Successen van de Werkplaats Sociaal Domein Twente

In de periode 2019-2022 heeft de Werkplaats Sociaal Domein Twente zich gericht op de thema's armoede, eenzaamheid, verward gedrag, ervaringsdeskundigheid en jongvolwassenen. Hier zijn praktische resultaten uitgekomen. Op deze pagina worden vier projecten toegelicht en kun je per project een film bekijken.

Toekomstplannen jongvolwassenen

Één van de projecten binnen de Werkplaats Sociaal Domein Twente was het project Toekomstplannen voor jongvolwassenen. Dit succes is tot stand gekomen samen met de gemeente Hengelo en vele partners uit welzijn, wonen, zorg en onderwijs. Dit heeft geleid tot professionals kennis te laten maken met de tool Toekomstplannen. Samen met 42 professionals hebben we in leerbijeenkomsten gewerkt aan 23 casussen rondom jongvolwassenen om de werkwijze te ontwikkelen en af te stemmen in de keten van organisatie rondom jongvolwassenen.

Inmiddels is het project Toekomstplannen voor jongvolwassenen de pilotfase voorbij. Gedurende de periode van samenwerken met de werkplaats Sociaal Domein Twente is hiervoor de basis gelegd.

Armoede in de klas

Binnen de Werkplaats Sociaal Domein Twente is verder gewerkt aan het testen en verbeteren van de training Armoede in de klas. Deze helpt leerkrachten en begeleiders om armoede op school te signaleren en te bespreken.

De gemeente Enschede heeft de training ingekocht en gratis beschikbaar gesteld aan middelbare scholen. In de tweede helft van 2022 is op verzoek van de gemeente een nieuwe versie ontwikkeld, bestemd voor medewerkers uit het primaire onderwijs en de kinderopvang. Deze is door zo’n 40 zorgspecialisten en intern begeleiders gevolgd.

Economen verwachten dat de inflatie en de hoge energieprijzen nog wel enige tijd zullen voortduren. Kinderen zullen daar ook de gevolgen van voelen. Het is, zeker in de komende jaren, belangrijk dat leerkrachten hierover het gesprek durven aangaan, met ouders én kinderen.

Bestrijden eenzaamheid

Eén van de projecten binnen de Werkplaats Sociaal Domein Twente was het project Bestrijden eenzaamheid in onze buurt de Posten in Enschede-Zuid. Dit succes is tot stand gekomen samen met verschillende partners uit Enschede.  

Samen hebben we gewerkt aan het leren signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid door bewustwordingssessies met bewoners, uitvoeren van onderzoek en het ontwikkelen en realiseren van een ontmoetingsplek in de buurt. Richting de toekomst is dit van belang omdat zo een duurzame aanpak bij het bestrijden van eenzaamheid ontstaat waarbij (oudere) buurtbewoners een actieve rol vervullen.

Samenwerking social workers en ervaringsdeskundigen

Binnen de Werkplaats Sociaal Domein Twente zijn onderzoeken gedaan naar de samenwerking tussen social workers en (familie) ervaringsdeskundigen. Dit is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Enschede, wijkteams, organisaties met kennis en ervaring met de inzet van ervaringsdeskundigheid, de leergang Familie ervaringsdeskundigheid van Hogeschool Saxion en studenten van Social Work van Hogeschool Saxion en Hogeschool Utrecht.

Samen hebben we gewerkt aan het inzichtelijk krijgen hoe deze samenwerking er uitziet en hoe dit versterkt kan worden. Dit heeft geleid tot een doorontwikkeling van deze samenwerking binnen de wijkteams.

Daarnaast is een mindmap ontwikkeld met audiofragmenten waarin social workers, (familie) ervaringsdeskundigen en beleidsmakers aangeven hoe zij deze samenwerking ervaren.

Richting de toekomst is het van belang om ook studenten Social Work te leren hoe zij samen kunnen werken met (familie) ervaringsdeskundigen en hoe zij op professionele wijze hun eigen (ontwrichtende) ervaringen kunnen inzetten.