De Wmo-werkplaats Zuyd wordt in 2016 doorontwikkeld naar een kenniscentrum dat praktijkorganisaties, (aankomende) professionals en burgers ondersteunt in hun taken en rollen binnen de transformatie van het sociaal domein: het Kenniscentrum Sociaal Domein Zuyd. Ruim 10 jaar expertise is gebundeld in dit kenniscentrum. Zijn voorloper, het lectoraat Sociale Integratie van Zuyd Hogeschool, doet al sinds 2002 onderzoek naar vraagstukken in het sociale domein met als één van de thema’s de ontwikkeling van de Wmo.

Onderzoeksprogramma

Het kenniscentrum werkt voor en met de praktijk aan actuele vragen in het sociale domein. Dit betekent ook integraliteit: naast de Wmo wordt aandacht besteed aan vraagstukken die verbonden zijn met de Participatiewet en de Jeugdwet. Bovendien wordt ook de reeds opgebouwde expertise op het gebied van integratievraagstukken, informele zorg en de demografische transitie (krimp en vergrijzing) ingebouwd in het onderzoeksprogramma. Het kenniscentrum richt zich op de volle breedte van het sociale domein waarbij juist ook de onderlinge verwevenheid van die domeinen als belangrijk uitgangspunt wordt gezien. De eigen unieke Limburgse situatie vormt daarbij de context.

Het onderzoeksprogramma van het kenniscentrum bestaat uit zes programma’s:

 • Sociale Integratie
 • Wmo
 • Jeugdhulp
 • Participatiewet
 • Informele Zorg
 • Demografische transitie (krimp en vergrijzing)

Thema’s

In het kenniscentrum spelen vijf thema’s een centrale rol:

 1. Doorontwikkeling van Sociale Wijk Teams.
 2. Samenwerking formeel en informeel.
 3. Meten en weten in het sociale domein.
 4. De relatie en onderlinge verbondenheid binnen het sociale domein.
 5. De demografische transitie en het sociale domein

In samenspraak met de partners van het kenniscentrum worden in de toekomst deze thema’s geconcretiseerd naar de vragen uit de praktijk.

Quatro helix

Het kenniscentrum zoekt een brede samenwerking met maatschappelijke partners, overheden en burgers, vooral in Limburg. Er wordt gewerkt volgens quatro helix: een model van intensieve samenwerking tussen burgers, gemeenten, (zorg)aanbieders en kennisinstituten. Gezamenlijk creëren zij het programma van het kenniscentrum op het gebied van onderzoek, ontwikkeling, ondersteuning en onderwijs.

Contact 

Dr. Nol Reverda, lector
E nol.reverda@zuyd.nl
T 043 3466 635

Dr. Marianne Potting, lector
E marianne.potting@zuyd.nl
T 043 3466 642

Zuyd Hogeschool
Kenniscentrum Sociaal Domein Zuyd
Brusselseweg 150
6217 HB  Maastricht

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief