Met de decentralisaties in het sociaal domein wil de overheid ruimte maken voor meer zelfredzaamheid in de samenleving. Er is vanaf 2015 veel tijd geïnvesteerd in het opzetten van nieuwe lokale regelingen, instituties en wijkteams. Sinds 2016 komt het aan op de transformatie oftewel de alledaagse uitvoering en de concrete ondersteuning. De nieuwe Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet zorgen voor een inhoudelijke verbreding van de gemeentelijke verantwoordelijkheden. Dit biedt nieuwe kansen voor de doorontwikkeling van het beroep van sociale professionals alsmede het sociaal beleid van gemeenten. De Wmo-werkplaats Rotterdam, die in de periode 2012-2016 actief was, maakt een doorstart onder de naam Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid.

Doelstelling

Het doel van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid is om op basis van een gezamenlijk werkprogramma te komen tot regionale samenwerking en afstemming rond het thema ‘integraal werken in de wijk’. De huidige partners zijn de gemeenten Dordrecht, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen en de Hogeschool Rotterdam en InHolland/Rotterdam (respectievelijk het lectoraat Maatschappelijke Zorg en Dynamiek van de Stad en de daaraan gelieerde opleidingen Sociaal Werk). Sinds april 2016 zijn de partners in overleg om gezamenlijk van elkaar te leren voor en door sociale professionals, beleidsmakers en burgers. Uitbreiding van het aantal partners (gemeenten) met hun uitvoerende partners is in overleg mogelijk. Het ministerie van VWS ondersteunt diverse regionale samenwerkingen.

De Werkplaats Sociaal Domein, Zuid-Holland Zuid zit dicht op de uitvoeringspraktijk. Onderzoek, ondersteuning, ontwikkeling en onderwijs (scholing) zijn belangrijke ingrediënten voor de samenwerking. Er wordt ingezet om op basis van casestudies en praktijkanalyses het leren van professionals, beleidsmakers en bestuurders te stimuleren en met elkaar te verbinden.

Thema's

In de periode september 2016 tot en met augustus 2017 wordt gestart met twee thema’s:

  1. Doorontwikkeling van sociale wijkteams (integraal gebiedsgericht werken);
  2. Samenwerking formeel en informeel (de aansluiting van informele en formele ondersteuning en zorg).

Meer informatie over deze thema’s komt in de zomer en het najaar van 2016.

Meer informatie 

Op de website www.werkplaatssociaaldomeinzhz.nl zijn de actuele ontwikkelingen rondom de Werkplaats Sociaal Domein te volgen.

Contact 

Voor vragen kunt u mailen naar info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief