In de Werkplaats Sociaal Domein Noord Brabant Avans maken we ons sterk voor professionals die competent zijn op het gebied van sociale technologie. De werkplaats richt zich op gezamenlijk leren in netwerken, waarin welzijns- en zorgorganisaties, gemeenten en onderwijsinstellingen deelnemen. We zijn gezamenlijk op zoek naar manieren om burgers in kwetsbare situaties te ondersteunen met sociale technologie.

Visie

We leven in een digisociale werkelijkheid: in de eigen buurt, net zo goed als ook op het internet. Technologie is overal en wordt steeds breder toegepast, ook in zorg en welzijn. Dat biedt kansen: mensgerichte technologie kán sociaal worden ingezet. Net zo goed zijn er dilemma’s en ethische vragen. Samen leren we hoe sociale professionals technologie kunnen benutten, zodat mensen niet kwetsbaarder worden dóór technologie en zodat kwetsbare mensen juist beter af zijn met de inzet van technologie.

In de Werkplaats Sociaal Domein leren we samen bijvoorbeeld:

 • Hoe robotica wordt ingezet in zorg- en verpleeginstellingen en welke gebruikerservaringen en ethische dilemma’s dit oproept;
 • Hoe professionals betekenisvolle verbindingen met ouders en jeugd kunnen aangaan door de inzet van Virtual Reality;
 • Hoe professionals en burgers samen kunnen leren wat de voor- en nadelen zijn van digitale veiligheid door middel van een digisociaal Veiligheidslab (met o.a. bodycams, dashcams, digitale deurspionnetjes, drones);
 • … en nog veel meer, zoals te zien, ervaren en oefenen is in de GET-labs in Breda en Den Bosch.

Daarnaast leren we ook steeds beter hoe leernetwerken functioneren.

Thema’s

Met de partners in de regio heeft de Werkplaats Noord-Brabant Avans een kennisagenda opgesteld voor de periode 2020-2022. Hierdoor is er verbreed draagvlak ontstaan in de driehoek gemeenten/veiligheidsregio’s, onderwijs-en kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

De kennisagenda van de Werkplaats voor 2020-2022 betreft de volgende transformatievraagstukken:

 • Digi-sociale basis (inclusie en sociale veiligheid)
 • Toegang tot zorg en welzijn en sociale veiligheid door sociale technologie
 • Includerende technologie bij kwetsbaarheid
 • Transformeren door lerende netwerken

Werkwijze

Zowel professionals in zorg- en welzijnsorganisaties als aankomend professionals (studenten) kunnen aansluiten bij onze activiteiten:

De werkplaats voert binnen de subsidie de volgende activiteiten uit:

 • Doorontwikkelen regionale kennisagenda en versterken van de kennis infrastructuur
 • Lerende Netwerken
 • Kennisdisseminatie

Naast regionale kennisdeling en – vermeerdering draagt de Werkplaats ook bij aan kennis bij de landelijke Werkplaatsen Sociaal Domein.

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op de website van Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Avans.

Contact 

Else Bakx, projectmedewerker Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant, Avans Hogeschool.

E em.bakx1@avans.nl

 

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief