De Werkplaats Sociaal Domein Noord is een regionaal kennisnetwerk waarin de Hanzehogeschool Groningen/lectoraat Rehabilitatie, gemeenten, organisaties en beroepsbeoefenaren samenwerken aan onderzoek, methodiekontwikkeling en (regionale en landelijke) kennisverspreiding rond community care. Daarbij is nadrukkelijk aandacht voor uitbreiding op het terrein van jeugdzorg en werk en inkomen. De hogeschool is penvoerder van de werkplaats en gemeenten (momenteel tien) zijn als mede-trekker aan de werkplaats verbonden.

In de werkplaats staat de ontwikkeling van praktijkkennis, prescriptieve kennis voor het handelen, centraal. De werkplaats verbindt praktijkgericht onderzoek en beroepspraktijk en bevordert het evidence- en practice-based werken in de sector zorg en welzijn. Vragen van gemeenten, instellingen, burgers en cliënten sturen de onderzoeksactiviteiten, de praktijkontwikkeling en de scholing.

Het werkgebied omvat de provinciën Friesland, Groningen en Drenthe. De Werkplaats Sociaal Domein Noord maakt deel uit van een landelijk netwerk van Werkplaatsen Sociaal Domein. Binnenkort is de website www.werkplaatssociaaldomeinnoord.nl online. De trekkers van de werkplaats overleggen met belangstellende gemeenten, instellingen en andere organisaties over de vraag welke organisaties op welke wijze participeren. Het gaat primair om andere gemeenten, andere bestaande kennisnetwerken in het sociaal domein, kennisinstellingen in de regio - bijvoorbeeld academische werkplaatsen - en aanbieders, maar ook cliëntenorganisaties of mbo-instellingen kunnen zich aansluiten.

Beoogde activiteiten van Werkplaats Sociaal Domein Noord, opgehangen aan de 5 O's:

 • Onderzoek bij innovatieve projecten
  Met onderzoek begeleiden van deze projecten. Daarbij geven we vanuit het onderzoek directe feedback en terugkoppeling naar de praktijk, zodat die haar voordeel ermee kan doen. Vaak geven we ook trainingen. Onder andere: onderzoek naar werkwijze van sociale teams, de toegang, samenwerking gezondheidszorg-sociaal domein, de sturing door gemeenten
 • Ontwikkelen van methoden, werkwijzen  en innovatieve praktijken
 • Ondersteunen, bij implementatie innovaties
  We hebben een implementatiemodel ontwikkeld (het 'paraplumodel'), dat gemeenten en organisaties kunnen inzetten.
 • Onderwijs
  Opzetten en uitvoeren van bestaande en te ontwikkelen onderwijsmodules gericht op professionals en vrijwilligers in het werkveld en het initieel onderwijs. onder andere opleidingsmodulen
 • Ontsluiten, ofwel disseminatie en uitwisseling van kennis en ervaringen
  Ateliers, presentaties, conferenties, workshops, publicaties, beschrijven van good practices

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op de website van Werkplaats Sociaal Domein Noord (deze wordt binnenkort aangepast).

Contact 

Dr. Lies Korevaar (Hanzehogeschool Groningen).

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief