Uitgangspunt voor elk van de activiteiten is het perspectief van de burger in zijn situatie. De burger daadwerkelijk begrijpen en als professional het eigen referentiekader durven loslaten om aan te blijven sluiten bij de burger. Voor professionals betekent dit dat zij die competenties inzetten die aansluiten bij de vraag van de burger. Heb je die competenties niet, dan is er de vraag: hoe verwerf ik deze?

De Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen werkt steeds vanuit het lerend perspectief. Dat wil zeggen dat er een leerinfrastructuur wordt gebouwd waarin daadwerkelijk leren van en met elkaar mogelijk wordt. Zo’n infrastructuur bestaat uit tal van leernetwerken (teams, groepen, organisaties, burgerinitiatieven) en is als het ware één grote ‘feedbacklus’. De werkplaats werkt volgens de uitgangspunten van het actie-leren. Het gaat erom dat de dagelijkse praktijk leidend is voor het leren en werken met burgers en professionals, zodat teams en individuen allen profiteren van de opgedane kennis en kunde. Het vereist het constructief ontregelen van bestaande structuren en referentiekaders.

Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen is het vervolg van Wmo Werkplaats Nijmegen. Het netwerk bestaat uit verschillende partners waaronder Gemeente Nijmegen, ROC Nijmegen, Gemeente Heumen, Gemeente Venlo, Gemeente Peel en Maas, Coalitie Erbij, Academische Werkplaats Jeugd en welzijns- en zorgpartijen. Het lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit (HAN) faciliteert dit netwerk. Het doel van het kennisnetwerk is het ondersteunen van de huidige transformatie in het sociaal domein vanuit een innovatieve aanpak.

Thema’s

Centraal staat het werken en leren vanuit het burgerperspectief. We focussen op de formele en informele ondersteuning van burgers in kwetsbare situaties. Daarbij richten we ons in elke gemeente op lokaal relevante thema’s, welke thema’s herkenbaar zijn binnen de samenleving in zijn geheel. Van 2016 tot en met 2018 werken we lokaal aan de volgende thema’s:

  • Van passend onderwijs naar passende arbeid vanuit ervaringsdeskundigheid (Gemeente Nijmegen)
  • Integrale levenskwaliteit als sturend kader in plattelandsgemeenschappen op basis van capabilities (Gemeente Peel en Maas)
  • Aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement (Gemeente Heumen)
  • Sociale leerprocessen tussen wijkteams en burgers (Gemeente Venlo)
  • Evalueren ‘Nieuwe Stijl’: ontwerp programma met doorontwikkeling van het instrument Effectencalculatie en Effectenarena
  • Eenzaamheid en sociaal isolement: ontwerp programma met doorontwikkeling van de al ontwikkelde aanpak.

Meer informatie 

Penvoerder van de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen is het lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit, Kenniscentrum HAN SOCIAAL, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Contact 

Website: www.werkplaatssociaaldomeinnijmegen.nl
Twitter: @HANSociaal
T 024 3530369, of neem contact op per mail via het formulier op de website.
 

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief