‘Vanuit de Werkplaats willen we een bijdrage leveren aan het daadwerkelijk gaan samenwerken met het informele netwerk. Ik hoop dat we daar met onze onderzoeken een impuls aan kunnen geven’ – Wim Dekker, lector Informele Netwerken en Laatmoderniteit, Christelijke Hogeschool Ede

De Werkplaats Sociaal Domein Gelderse Vallei valt onder het lectoraat Informele Netwerken en Laatmoderniteit van de Christelijke Hogeschool Ede. Vanaf 2020 draait deze hogeschool mee in de Werkplaatsen Sociaal Domein. Wim Dekker: ‘De Hogeschool Ede werkt al een tijdje volgens de werkwijze van de Werkplaatsen Sociaal Domein. We hadden al een bestaande kenniskring en waren actief in de regio. De aansluiting bij de Werkplaatsen Sociaal Domein zorgt ervoor dat we meer structureel samenwerken met de gemeente. Het geeft verdieping aan het partnerschap en de verbinding met het onderwijs is verbeterd. We richten ons nu meer op ontwikkelingsgericht onderzoek en hebben meer focus.’

Thema's

De Werkplaats richt zich op drie thema’s:

  1. De bijdrage van de systeembenadering aan de ondersteuning van informele netwerken
  2. Het versterken van de sociale basis
  3. De samenwerking tussen het sociaal domein en levensbeschouwelijke organisaties

Een systeemgerichte benadering

Wim Dekker: ‘Het is van belang dat sociaal werkers meer inzetten op gezinnen en gezinsondersteuning, omdat mensen die zorg nodig hebben vaker aangewezen zijn op hun familie. We zien dat sociaal werkers wel vragen naar het netwerk, maar weinig interventies doen om te werken met het netwerk. We onderzoeken de inzet van een systeemgerichte benadering in het werken met netwerken. Hiervoor spreken we bijvoorbeeld met cliënten en analyseren we hoe zij praten over hun eigen netwerk. We wonen netwerkgesprekken bij en filmen en analyseren hoe sociaal werkers het netwerk benaderen en wat hier kenmerkend in is. Vanuit deze observaties maken we de vertaalslag naar de praktijk. We gaan trainingen opzetten voor sociaal werkers om op een andere manier met netwerken te werken. Vervolgens monitoren we of deze andere manier van werken leidt tot een betere samenwerking met het netwerk.’

De sociale basis in ontwikkeling

Wim Dekker: ‘We richten ons binnen de sociale basis met name op de relatie van de professionals tot de vrijwilligers. Hoe coacht een professional vrijwilligers? Wat is er nodig om vrijwilligers meer complexe vraagstukken te laten begeleiden? Wat voor eisen stelt dat aan de coaching en begeleiding? Bij de complexe vraagstukken is het interessant om in beeld te brengen hoe de samenwerking tussen de informele en formele partijen verloopt. We richten ons hierin vooral op jeugdzorg thematiek.’

De diversiteit in de Gelderse Vallei

De Gelderse Vallei is een regio met een diversiteit aan culturen en religieuze achtergronden. Er is bijvoorbeeld een grote Marokkaanse en Turkse gemeenschap, maar ook een sterk reformatorische gemeenschap. Wim Dekker: ‘We zijn aan het onderzoeken hoe deze gemeenschappen participeren binnen de sociale basis en hoe zij de sociale basis kunnen versterken. Hierbij richten we ons op goede praktijken, waarin gemeenten samenwerken met levensbeschouwelijke burgerinitiatieven.’

Een schoolvoorbeeld

Wim Dekker: ‘De Werkplaats is een prachtplek waar werkveldpartners, gemeenten, onderzoek en onderwijs samenkomen en met elkaar werken aan het verbeteren van de praktijk. Ik vind dit het schoolvoorbeeld van hoe een hogeschool als onderzoeksinstelling zou moeten werken.’

 

Contact 

Naam van de werkplaats: Gelderse Vallei
Coördinator werkplaats: Wim Dekker
Tel: 0318-696300
E-mail: whdekker@che.nl

Lectoraat Informele Netwerken en Laatmoderniteit
Contactpersoon voor communicatie: Annette Mombarg-de With
E-mail: ahmombarg@che.nl
Aangesloten bij werkgroep: Onderwijs

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief