Uitgangspunt van de activiteiten is het verbeteren van de ondersteuning en zorg voor de (kwetsbare) burger en het realiseren van zo effectief mogelijke dienstverlening. Goede samenwerking in de stad en in de wijk maakt het mogelijk het sociale domein (o.a. sociaal werkers, wijkagenten, jeugdzorg, vrijwilligers, onderwijs) en het medische domein (o.a. huisartspraktijken, thuiszorg, wijkverpleegkundigen) met elkaar te verbinden.

De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden werkt vanuit een lerend perspectief. Dat wil zeggen dat er een leerinfrastructuur (ofwel learning community) wordt opgebouwd waarin het leren van en met elkaar mogelijk wordt. Zo’n infrastructuur bestaat uit een aantal leernetwerken (teams, organisaties, burgerinitiatieven). De dagelijkse praktijk is leidend voor het leren en samenwerken met burgers en professionals, zodat allen profiteren van de opgedane kennis en kunde.

Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden is het vervolg van Wmo-werkplaats Den Haag & Leiden. Het netwerk bestaat uit verschillende partners waaronder Gemeente Leiden, Gemeente Den Haag, Gemeente Katwijk, Gemeente Rijswijk, welzijns- en zorgorganisaties en cliëntorganisaties. Het doel van het kennisnetwerk is het ondersteunen van de huidige transformatie in het sociaal domein vanuit een innovatieve aanpak.

Thema’s

Centraal staat het ontwikkelen van innovatieve oplossingen en implementatie van nieuwe werkwijze voor zorg- en welzijnsprofessionals. Daarbij richten wij ons in elke gemeente en samen met zorg- en welzijnsinstellingen en burgers op lokaal relevante thema’s. Van 2016 tot en met 2018 werken wij aan de volgende thema’s:

  • Ontwikkeling professionaliteit in het sociaal domein
  • Jeugd en gezin
  • Stimuleren van eigenaarschap en actief burgerschap
  • Verbindingen versterken in het sociaal domein
  • Monitoring van effecten

Penvoerder van de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden is het Lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap, Hogeschool Leiden en Haagse Hogeschool.

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op de website van Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden (deze wordt binnenkort aangepast). 

Contact 

Dr. Suzan van der Pas, Lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap,
Hogeschool Leiden en Haagse Hogeschool
E: pas.vd.s@hsleiden.nl

Secretariaat: Manon van Gemerden
T: 0650003476
E: gemerden.van.m@hsleiden.nl

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief