De Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en omgeving is gericht op nabij sociaal werk. De decentralisaties op het gebied van jeugd, participatie en maatschappelijke ondersteuning hebben immers als doel de hulp en ondersteuning dichter bij de burgers in kwetsbare posities te organiseren. Street level professionals binnen en buiten stedelijke wijkteams moeten in de nabijheid van deze burgers gaan opereren en samen met informele actoren innovatieve werkwijzen ontwikkelen voor toegankelijke voorzieningen.

Doelstellingen

Gemeenten in de metropoolregio Amsterdam hopen dat nabije sociale werkers komen tot een nieuwe mix van formele en informele ondersteuning. Ze hopen op nieuwe oplossingen - zoals meer maatschappelijke participatie of meer bewegen - in plaats van dure medische zorg of zware professionele begeleiding. De daadwerkelijke samenwerking tussen wijkteams en informele partijen is echter nog maar net op gang gekomen en nog nauwelijks in kaart gebracht. Ook de werkwijze en de meerwaarde van maatschappelijke participatie is nog nauwelijks verkend. De Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam richt zich daarom de komende drie jaar vooral op de ervaringen, dilemma’s, keuzes en oplossingsrichtingen van formele en informele partijen waarbij de kernvraag luidt:

Hoe mobiliseren ‘nabije’ formele en informele partijen toegankelijke vormen van sociale ondersteuning/maatschappelijke participatie voor mensen in kwetsbare posities?

Vier onderzoeksvragen

Deze hoofdvraag is samen met de regionale gemeentelijke partners Amsterdam, Amstelveen en tal van lokale instellingen uitgewerkt in vier onderzoeksvragen.

  1. Hoe proberen professionals in wijkteams hun werkzaamheden te verbinden met informele sociale verbanden met het oog op de zorg-ondersteuning van burgers in kwetsbare posities? Wat zijn bij deze ‘hybridisering’ van sociaal werk  inzichten uit de literatuur, ervaringen, dilemma’s, keuzes en oplossingsrichtingen?
  2. Hoe proberen professionals in wijkteams, informele partijen en andere partijen de maatschappelijke participatie van burgers in kwetsbare posities te versterken? Wat zijn daarbij inzichten uit de literatuur, ervaringen, dilemma’s, keuzes en oplossingsrichtingen?
  3. Hoe kunnen professionals bijdragen aan toegankelijke basisvoorzieningen in snel veranderende diverse wijken?*
  4. Hoe kunnen deelnemers van de werkplaats Sociaal Domein van en met elkaar leren van de onderzoekstrajecten en de ontwikkeltrajecten die voortkomen uit bovenstaande vragen.

In de Werkplaats Sociaal Domein Regio Amsterdam en Omgeving is het uiteindelijke doel de verkregen kennis en ontwikkeltrajecten te verbinden met de praktijk en in het onderwijs.

* Deze vraag staat centraal in het jaar 2019. In dat jaar werken we ook aan een nieuwe agenda voor de periode 2020-2022.

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op de website van Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam.

Contact 

Lex Veldboer, senioronderzoeker en lector van Stedelijke Sociaal Werken
E: a.p.m.veldboer@hva.nl    
T: 06 211 57589

Lone von Meyenfeldt, projectcoördinator en onderzoeker     
E: l.l.von.meyenfeldt@hva.nl 
T: 06 153 78460

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief