De Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam is gericht op nabij sociaal werk. De decentralisaties op het gebied van jeugd, participatie en maatschappelijke ondersteuning hebben immers als doel de hulp en ondersteuning dichter bij de burgers in kwetsbare posities te organiseren. Street level professionals in stedelijke wijkteams moeten in de nabijheid van deze burgers gaan opereren en samen met informele ondersteuners innovatieve werkwijzen ontwikkelen.

Doelstellingen

Gemeenten in de metropoolregio Amsterdam hopen dat nabije sociale werkers komen tot een nieuwe mix van formele en informele ondersteuning. Ze hopen op nieuwe oplossingen - zoals meer maatschappelijke participatie of meer bewegen - in plaats van dure medische zorg of zware professionele begeleiding. De daadwerkelijke samenwerking tussen wijkteams en informele ondersteuners is echter nog maar net op gang gekomen en nog nauwelijks in kaart gebracht. Ook de werkwijze en de meerwaarde van maatschappelijke participatie is nog nauwelijks verkend. De werkplaats Amsterdam richt zich daarom de komende drie jaar vooral op de ervaringen, dilemma’s, keuzes en oplossingsrichtingen van formele en informele partijen waarbij de kernvraag luidt:

Hoe mobiliseren ‘nabije’ formele en informele partijen in de praktijk sociale ondersteuning/maatschappelijke participatie voor mensen in kwetsbare posities?

Thema’s en onderzoeksvragen

Deze hoofdvraag is samen met de regionale gemeentelijke partners Amsterdam, Amstelveen, Hoorn en Purmerend en tal van lokale instellingen uitgewerkt in drie onderzoeksvragen.

  1. Hoe proberen professionals in wijkteams informele sociale verbanden te mobiliseren met het oog op de zorg-ondersteuning van burgers in kwetsbare posities? Wat zijn daarbij inzichten uit de literatuur, ervaringen, dilemma’s, keuzes en oplossingsrichtingen?
  2. Hoe proberen professionals in wijkteams, informele partijen en andere partijen de maatschappelijke participatie van burgers in kwetsbare posities te versterken? Wat zijn daarbij inzichten uit de literatuur, ervaringen, dilemma’s, keuzes en oplossingsrichtingen?
  3. Hoe kunnen deelnemers van de werkplaats Sociaal Domein van en met elkaar leren van de onderzoekstrajecten en de ontwikkeltrajecten die voortkomen uit bovenstaande vragen.

In de Werkplaats Sociaal Domein Regio Amsterdam is het uiteindelijke doel de verkregen kennis en ontwikkeltrajecten te verbinden met de praktijk en in het onderwijs.

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op de website van Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam.

Contact 

Lex Veldboer, senioronderzoeker en lector van Stedelijke Sociaal Werken
E: a.p.m.veldboer@hva.nl    
T: 06 211 57589

Gudy Koning, projectassistent lectoraat Stedelijk Sociaal Werken
E: g.koning@hva.nl
T: 06 211 56482

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief