Supportgericht werken in de Wmo

De invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) brengt voor professionals in zorg en welzijn een nieuw uitvoeringskader met zich mee. In dit kader staat de eigen kracht van burgers en hun sociale netwerken centraal. Professionals vervullen een ondersteunende en empowerende rol. Maar met de overheveling van nieuwe functies vanuit de AWBZ naar de Wmo zullen ook steeds meer mensen met grotere zorgbehoeften en minder vitale netwerken een beroep gaan doen op de Wmo. Gelukkig is er in de langdurende zorg veel kennis aanwezig die hiervoor ingezet kan worden. Deze kennis, die goed aansluit bij de uitgangspunten van de Wmo, is te vinden in de rehabilitatie- en supportbenadering.

In de Wmo-werkplaatsen is de afgelopen drie jaar in een aantal projecten gewerkt aan toepassing van deze kennis binnen het Wmo-kader. Dit boek bevat hier een neerslag van. Het geven van ondersteuning in de ‘frontlinie’ van de Wmo, aan individuen of groepen, staat hierbij centraal.

In het eerste deel van het boek worden uitgangspunten en werkmetho-diek van Supportgericht Werken uiteengezet. In het tweede deel worden praktijktoepassingen beschreven. Het gaat om praktische methoden en benaderingen die zich goed lenen om interdisciplinair, en in het samenspel tussen professionele en vrijwillige inzet, te gebruiken.

Aan de orde komen o.a. kwartiermaken, presentiegericht werken, krachtgerichte ondersteuning, behoefteonderzoek met behulp van vraagpatronen, doorbreken van stigmatisering, signalering van sociaal isolement, het mobiliseren en ondersteunen van vrijwillige inzet, en het gebruik van ervaringskennis.

Auteur: 
Jean-Pierre Wilken, Trudy Dankers
Publicatiejaar: 
2012
ISBN-nummer: 
9789088690914
Aantal pagina's: 
184
DownloadsTypeGrootte
PDF-pictogram Supportgericht_werken_in_de_Wmo.pdfpdf1.51 MB

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief