Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden van transitie
1 december 2014

Het sociale domein staat voor de opdracht te realiseren dat burgers, professionals en gemeenten zo veel mogelijk samen vormgeven aan zorg en ondersteuning. Met deze transformatie veranderen de rollen van burgers, professionals en overheid. Aan de burger de taak om zorg en ondersteuning zo veel mogelijk te realiseren in het informele steunsysteem, terwijl de overheid een stap terugzet en professionals de regie over hulp- en ondersteuningsprocessen meer (dan voorheen) met burgers delen.

Deze herpositionering van rollen resulteert in een tweetal prangende vragen. In de eerste plaats de vraag naar hoe het burgers (in informele steunsystemen), professionals en overheid vergaat bij het gezamenlijk vormgeven van maatschappelijke ondersteuning. Herkennen zij de opdracht waar de transformaties hen voor stellen? Kunnen, willen of mogen zij zich tot deze opdracht conformeren? Herkennen zij hun eigen rol, taken en verantwoordelijkheden? Beschikken ze over de bijbehorende draagkracht? En is voor hen duidelijk hoe hun rol zich verhoudt tot de rol van anderen binnen dit samenspel rondom maatschappelijke ondersteuning?

In de tweede plaats leidt de herpositionering van de betrokkenen tot de vraag naar wat de ervaringen van burgers, professionals en overheid ons leren over het sociaal agogisch handelen. Wat zeggen deze ervaringen over de wijze waarop sociaal agogen zich dienen te verhouden tot dit samenspel? Hoe kunnen zij deze nieuwe rol vormgeven? Vraagt dit een aanpassing van hun huidige handelingsrepertoire? En zo ja, op welke manier?

In dit boek staan we stil bij deze vragen. Het betreft een neerslag van de eerste bevindingen na anderhalf jaar onderzoek in de tweede termijn van de Wmo-werkplaats Noord-Brabant Fontys. Eind 2015 zal deze Wmo-werkplaats een vervolgbundel presenteren, waarin bevindingen uit de tweede anderhalf jaar van het onderzoek worden gepresenteerd inclusief een beleidskritische reflectie.

Auteur: 
Lilian Linders & Dana Feringa
Uitgever: 
Movisie
Publicatiejaar: 
2014
ISBN-nummer: 
9789088691126
Aantal pagina's: 
107

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief