Praktijk 3: Activerend huisbezoek

 

In het project 'activerend huisbezoek voor mensen met een psychiatrische achtergrond en (licht) verstandelijke beperking' werkt de Groningse welzijnorganisatie MJD aan het vergroten van de participatie in de wijk van de bovenstaande doelgroepen.

Projectleider Iris Engelsman van MJD: 'Het gaat erom mensen een zetje richting vrijwilligerswerk te geven of op een andere manier te activeren en eventuele ondersteuningsvragen op te sporen'. Getrainde vrijwilligers bezoeken de wijkbewoners thuis en peilen hun behoefte aan en mogelijkheden om actief te zijn in de buurt. Het team buurtwelzijn zorgt voor vervolgacties. Het project moet ook de vraag beantwoorden of huisbezoek een goed middel is om ook deze doelgroep te bereiken. Volgens buurtwerker Sabine Snellen Van Vollenhoven is dat zo: 'De mensen zijn bij het bezoek open en toegankelijk. En ook de gestelde doelen worden bereikt. We hebben een goed beeld gekregen van de wensen en mogelijkheden en een aantal mensen is aan de slag gegaan als vrijwilliger.' Ook worden er nu op wijkniveau activiteitenkalenders ontwikkeld en aangeboden om zo de wijkbewoners beter te kunnen informeren en enthousiasmeren over de activiteiten in de wijk. Er wordt nauw samengewerkt met organisaties die deskundig zijn op het gebied van doelgroepen die voor de gemeente en MJD relatief nieuw zijn, zoals MEE Groningen, Lentis en NOVO.

Laatste stand van zaken
Na eerst mee actief te zijn geweest in de ontwikkelingsfase doet docent Arne van den Bos onderzoek naar de gebruikte methode: wat is sterk en werkzaam en wat is minder werkzaam?

Meer informatie 
Arne van den Bos, docent Academie voor Sociale Studies, a.van.den.bos@pl.hanze.nl,
Iris Engelsman, projectleider MJD, i.engelsman@mjd.nl.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief