De Werkplaatsen Sociaal Domein zoeken, ontwikkelen en evalueren nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn. Op basis van deze praktijkervaringen en -onderzoek, ontwikkelen de werkplaatsen onderwijsmodules. Deze modules worden ter beschikking gesteld aan gemeenten, organisaties in de zorg- en welzijnssector, opleiders en andere belangstellenden. In de onderwijsmodules staat een bepaald maatschappelijk probleem en een door de werkplaats gevolgde en ontwikkelde methodiek centraal.

De onderwijsmodules zijn gratis digitaal toegankelijk en mogen aangepast worden aan de lokale context. Ze mogen gebruikt worden voor activiteiten zonder winstoogmerk. Mail voor meer informatie naar info@werkplaatsensociaaldomein.nl.

 

Eigen kracht herkennen, erkennen, benutten en ondersteunen Binnen de Wmo staat de eigen verantwoordelijkheid van de burger voor zijn zelfredzaamheid en participatie in de samenleving voorop....
Burgers hebben zich altijd al ingezet als vrijwilliger bij de ondersteuning van het functioneren van burgers met beperkingen (ouderen, chronisch zieken) in de maatschappij, zowel binnen (...
In de module ‘Outreachend werken’ ondersteunen we deelnemers om, met hun eigen vakgebied als ondergrond, meer integraal, verbindend, duurzaam en outreachend te gaan denken en te werk te gaan. We...
In deze module staan we stil bij het fenomeen zorgkracht van sociale netwerken en de relatie tussen formele en informele zorg. Samenwerken met de cliënt en zijn sociale netwerk is een van de vormen...
Deze trainingsmap hoort bij de training ‘Samenwerken met Vrijwilligers’ en is gericht op zorg- en welzijnswerkers die direct met cliënten werken maar ook een beroep (moeten) doen op de inzet van...
In de doelen van de Wmo staat participatie voorop. De Wmo kent maatschappelijke en bestuurlijke doeleinden. De Wmo wil de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de burgers versterken....
In deze cursus staan mensen die last hebben van eenzaamheid en in sociaal isolement verkeren centraal. Er is zowel aandacht voor de eigen vragen en ervaringen daarover als ook hoe het zich anno 2012...
Uit onderzoek dat de Wmo Werkplaats Nijmegen uitvoerde bij Swon het seniorennetwerk in Nijmegen (Lenkhoff, Van Biene, Van Aalsvoort, 2011), bleek dat ouderen veel steun putten uit religie....
De onderwijsmodule geeft jongeren meer inzicht in het leven van mensen met psychiatrische problematiek. Tijdens de lessen worden jongeren zich bewust van de kloof tussen de 'normale' burger en de...
Uit onderzoek dat de Wmo Werkplaats Nijmegen uitvoerde bij Swon het seniorennetwerk in Nijmegen (Lenkhoff, Van Biene, Van Aalsvoort, 2011), bleek dat ouderen veel steun putten uit religie....
Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is in één woord te beschrijven, namelijk ‘meedoen’. Iedereen doet mee aan de Nederlandse samenleving. Eigen verantwoordelijkheid en...
In deze module staat het fenomeen Maatschappelijke Steun Systemen (MSS) centraal. Naast uitleg van het begrip of verschijnsel komt de ontstaansgeschiedenis aan de orde. Daarna wordt er ingegaan op de...

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief