20 december 2013

In deze cursus staan mensen die last hebben van eenzaamheid en in sociaal isolement verkeren centraal. Er is zowel aandacht voor de eigen vragen en ervaringen daarover als ook hoe het zich anno 2012 voordoet in de beroepspraktijk van de sociaal werker.

Doel 

In deze cursus ontdekken studenten hoe onderzoek plaats kan vinden zodat kennis over de context van kwetsbare burgers systematisch in beeld komt. Doelstellingen voor studenten zijn:

  • inzicht krijgen in het verschijnsel eenzaamheid en sociaal isolement bij diverse (kwetsbare) groepen in de Nederlandse samenleving.
  • door middel van onderzoek, participatie en observatie op zoek gaan naar contexten van eenzaamheid en sociaal isolement bij personen en groepen binnen een geografische eenheid.
  • gegeven de uitkomsten van het onderzoek overgaan tot het (leren) schrijven van een adviesnota;
  • op individueel niveau ervaringen van eenzaamheid en sociaal isolement onderzoeken en uitwerken.
  • instrumenten ter bevordering van sociale weerbaarheid en verbinding leren kennen in situaties waar sprake is van sociaal isolement of sociale verschraling.

Voor wie? 

De cursus is met name ontwikkeld voor studenten die binnen het domein van Social Work (MWD) een groot aantal competenties ontwikkelen die allen ook relevant zijn voor het werken met deze groep. Denk hierbij aan zaken als gesprekstechnieken, outreachend werken, signaleren. Deze thema’s zullen op andere plekken in het curriculum behandeld worden. In dit programma is gekozen voor een aantal thema’s die niet direct voorhanden zijn in ieder curriculum. Het is aan de docent om samen met de student te zoeken naar een op maat gesneden invulling van het programma.

Opzet van de module 

Iedere les, in totaal omvat de module 7 lessen, bestaat uit een aantal min of meer vaste onderdelen:

  • Informatieoverdracht door docent en/of studenten m.b.v. PowerPoint
  • Plenaire discussie
  • Moreel beraad
  • Intervisie
  • Werken aan de eindopdracht (presentatie en onderzoeksverslag)

Meer informatie 

Download hieronder de modules

Contact 

Hogeschool Utrecht
Leo Admiraal
E: leo-admiraal@hu.nl 

Corrie Verstoep
E: corrie.verstoep@hu.nl

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief