12 december 2013

Multidisciplinair werken met signalen uit de wijk

Deze training ‘signaleren in een wijknetwerk’ is bedoeld voor zorg- en welzijnswerkers die multidisciplinair met elkaar samenwerken in een wijk. De training wordt ingezet om alle medewerkers kennis te laten maken met een (wijkgericht) signaleringsmodel met als doel om de methodiek van vraagverheldering, prioritering en samenwerking uniform te gebruiken.

Iedereen die deelneemt aan de samenleving komt, al dan niet beroepsmatig, in aanraking met situaties die opmerkzaam zijn. Dat kunnen situaties zijn die henzelf of hun naasten betreft, maar ook die van medeburgers. In het huidige maatschappelijk beeld is er een neiging om je ‘niet met andermans zaken te bemoeien’ en te wijzen op de eigen vrijheid en verantwoordelijkheid. Daar waar het echt uit de hand dreigt te lopen, wordt van anderen, zorg- en dienstverleners, overheid en dergelijke verwacht dat men ingrijpt.

In de Wmo werkplaats Twente richten we ons op het bevorderen van de signaleringsfunctie in de wijken. We streven naar een meer actieve rol van ‘burgers’ enerzijds door te werken aan een meer bewustzijn van hun burger-‘noaber’plicht om in actie te komen als men iets opmerkt. Hierbij moeten wijkbewoners of anderen die betrokkenheid hebben in de wijk, kunnen rekenen op maatschappelijk ondersteuning van de professionele zorg- en dienstverleners. Enerzijds om hen te ondersteunen bij de eigen mogelijkheden wat te doen, anderzijds om ook in een zo vroeg mogelijk stadium en waar nodig zaken op te pakken.

De professional in de wijk moet niet alleen toegerust zijn met een meldingssysteem, maar ook met tools om meldingen te ‘beoordelen’ op grond waarvan acties worden ondernomen. Deze beoordeling vindt plaats na verdere probleemverheldering en screening of triage, aan de hand van afgesproken prioriteringscriteria. Dit is vooral aan de orde in een multidisciplinair team, waarin samengewerkt wordt vanuit verschillende beroepsachtergronden. Het is van belang de prioriteringscriteria zo veel mogelijk te objectiveren en samen af te stemmen om tot meer eenduidige urgentiebepaling te komen en van elkaars expertise gebruik te maken.

Doel 

Training van de professional richt zich tot het kunnen werken met een multidisciplinair signaleringsysteem in de wijk en het oefenen met de methodiek die ondersteunend is in richting van:

  • de melder met informatie, advies en ondersteuning;
  • de melding door vraag -probleemverheldering, urgentiebepaling, e.d.;
  • de Wmo uitgangspunten als participatie, inzet informele- formele zorg en eigen regie.

Voor wie? 

De training is bedoeld voor zorg- en dienstverlenende professionals die samenwerken in de wijk.

Opzet van de module 

Deze module bestaat uit drie bijeenkomsten van 3 uur (2 x 90 minuten) en beoogd de professional in de wijk toe te rusten met een ondersteunend signaleringsinstrument om meldingen van burgers te ‘beoordelen’ om de urgentie te duiden en op grond hiervan te bepalen welke acties moet worden ondernomen. De beoordeling vindt plaats na verdere vraag- en/of probleemverheldering, screening of triage en aan de hand van afgesproken prioriteringscriteria.

De training van de professional richt zich tot het kunnen werken met een multidisciplinair signaleringsmethodiek in de wijk. Een methodiek die de Wmo uitgangspunten als participatie, inzet informele- en formele zorg en eigen regie bevordert. Met optimaal gebruik van de kennis en kunde van de multidisciplinaire teamsamenstelling en door een efficiënte overlegvorm.

Meer informatie 

Download de module en bijlage:

Contact 

Saxion, lectoraat Community Care & Youth
Margriet Braun
E: b.m.braun@saxion.nl

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief