De vrijwilliger als vanzelfsprekende samenwerkingspartner
20 december 2013

Deze trainingsmap hoort bij de training ‘Samenwerken met Vrijwilligers’ en is gericht op zorg- en welzijnswerkers die direct met cliënten werken maar ook een beroep (moeten) doen op de inzet van vrijwilligers. De training wordt ingezet om medewerkers kennis te laten maken met de rol die vrijwilligers hebben in de Wmo en heeft als doel medewerkers aan te zetten volop met vrijwilligers samen te werken.

In de sector zorg en welzijn zal de komende jaren veel veranderen. De verzorgingsstaat die Nederland was, wordt een participatiemaatschappij. Van iedere Nederlandse burger wordt een bijdrage verwacht aan de maatschappij. Dit kan in de vorm van betaald werk, maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk. Daarnaast wordt van deze burger verwacht dat hij of zij een sociaal netwerk heeft waarop teruggevallen kan worden in tijden van moeilijkheden. Het doel is om de burger niet meer vanzelfsprekend op de overheid terug te laten vallen, maar eerst meer zelf op te laten lossen. 
Ook voor zorg- en welzijnswerkers heeft de verandering van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij grote gevolgen. In de eerste plaats in de houding van de professional naar de cliënt toe. Zo moet de professional meer uitgaan van wat een cliënt nog zelf kan doen. Daarnaast zullen de taken die een professional tot nu toe had, worden beperkt; voor een behoorlijk aantal taken hebben zij geen tijd meer en ook is er geen geld meer voor. Dit maakt het noodzakelijk om de werkzaamheden anders vorm te geven.

In de Wmo-werkplaats Twente richten we ons erop professionals te informeren over en trainen in competenties die nodig zijn binnen Welzijn Nieuwe Stijl. Deze specifieke training is een van de resultaten van de werkplaats Twente. Het doel is professionals zich bewust te laten worden van de rol die vrijwilligers kunnen spelen in zorg- en welzijnswerk. Niet alleen zal het noodzakelijk worden om meer met vrijwilligers samen te werken, ook biedt het werken met vrijwilligers volop kansen. Vrijwilligers hebben een cliënt veel te bieden, vooral als het gaat om de hoeveelheid en aard van de tijd die ze met een cliënt doorbrengen. Daarnaast is het voor een cliënt belangrijk dat er een sociaal netwerk ontstaat, ook hierbij kan een vrijwilliger een grote rol spelen.

Doel 

Deelnemers van deze cursus maken kennis met en oefenen met hun nieuwe rol als het gaat om het werken met vrijwilligers zoals bedoeld in de Wmo. Het doel is om ze startklaar te maken om met vrijwilligers samen te werken.

Voor wie? 

De scholing is bedoeld voor zorg- en welzijn professionals die in hun werk direct met cliënten werken, zowel op MBO- als op Hbo-niveau. Denk bijvoorbeeld aan een maatschappelijk werker, een zorgloket-medewerker, een ouderenwerker of een welzijnswerker.

Opzet van de module 

Deze module bestaat uit twee bijeenkomsten van 3 uur.

  • In de eerste bijeenkomst is er allereerst volop aandacht voor de betekenis van de Wmo. Hoewel de Wmo feitelijk een wet is, ligt er een gedachtegoed aan ten grondslag: burgers moeten meer vanuit hun eigen mogelijkheden worden benaderd. De trainer geeft een presentatie over deze kanteling en besteedt hierbij extra aandacht aan de rol van informele zorg. Ook is er een presentatie van een beleidsmedewerker van de gemeente die kan aangeven welke gevolgen de Wmo heeft in de gemeente waar de professionals werkzaam zijn. Uiteraard is hierbij volop de gelegenheid om in interactie met elkaar meer inzicht te verkrijgen. 
    Na het eerste, meer theoretisch ingerichte, deel gaan de professionals in het tweede gedeelte zelf aan de slag. Inzet is het vormen van een plan om in de eigen organisatie meer met vrijwilligers samen te werken. Hiervoor wordt een vijf stappenplan gevolgd. Het plan moet aan het eind van de bijeenkomst zo ver zijn gevorderd, dat de professionals er in de praktijksituatie verder aan kunnen werken en het plan ook in de praktijk kunnen brengen. Ter inspiratie is er ruimte voor een lokale organisatie om aan te geven hoe zij, door de invoering van de Wmo, meer is gaan samenwerken met informele zorg.
  • In de tweede bijeenkomst presenteren de deelnemers hun plan als ook hun ervaringen met het uitvoeren van het plan. Zijn zij erin geslaagd het samenwerken met vrijwilligers op de agenda te zetten en zijn hier nu ook al stappen in gezet? Naast de presentaties zal ook plenair worden gesproken over mogelijk- en moeilijkheden die deelnemers zijn tegengekomen.

Meer informatie 

Download de modulen en de bijlagen:

Contact 

Saxion, lectoraat Community Care & Youth
Margriet Braun
E: b.m.braun@saxion.nl

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief