Professionals sluiten aan bij de leef- en belevingswereld van burgers in kwetsbare posities
20 december 2013

In de module ‘Outreachend werken’ ondersteunen we deelnemers om, met hun eigen vakgebied als ondergrond, meer integraal, verbindend, duurzaam en outreachend te gaan denken en te werk te gaan. We hopen te bereiken dat de deelnemers zich aan het einde van de minor deze uitspraak van Francis Picabia (kunstenaar) hebben eigen gemaakt: “unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann”.

Deze basismodule Outreachend Werken rust op drie pijlers: de leefwereld van burgers, de belevingswereld van burgers, en de handelingsruimte van professionals bij het vinden van oplossingen samen met (systemen van) burgers, instanties en bestuurders/leidinggevenden.

Onderwerpen en vraagstukken die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld: hoe leg je als professional ongevraagd contact, en start je het proces met de klant/burger en de klant/burgersystemen? Op welke manier kun je mensen ‘verleiden’ met je in contact te komen of ondersteuning te accepteren? Hoe initieer of activeer je steun- en leuncontacten geboden vanuit het persoonlijke netwerk van de klant /burger? En op welke wijze ga je vervolgens als sociale professional verder: overdracht naar vervolghulpverlening, zorgen dat burgerinitiatieven duurzaam worden et cetera? Al bovenstaande vragen komen aan bod in deze module.

Doel 

Algemene leerdoelen zijn de volgende:

 • De student beschrijft en gebruikt de krachten en kansen van de cliënt/ burger;
 • De student demonstreert in het cliëntcontact proactief en ondernemend te werken;
 • De student hanteert en demonstreert een oplossingsgerichte werkwijze in het contact met de cliënt ( en andere stakeholders);
 • De student beschrijft en vergelijkt de betrokkenheid en invloed van de verschillende stakeholders binnen en buiten het eigen vakgebied op een gegeven casus;
 • De student stemt af en sluit coalities met stakeholders binnen en buiten eigen vakgebied;
 • De student organiseert coalities met krachten binnen en buiten bestaande kaders, grenzen en protocollen;
 • De student combineert zowel het op de voorgrond als op de achtergrond bewegen in een cliëntcontact of gegeven casus;
 • De student demonstreert te kunnen werken vanuit persoonlijke passie, creativiteit en zelfbewustzijn.

Voor wie? 

De module is bedoeld voor studenten van Sociaal Werk studies (Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Cultureel Maatschappelijke Vorming, Sociaal Juridische Dienstverlening) en wordt gegeven aan het einde van het eerste of in tweede jaar van de studie. Verder gelden er geen beginvereisten.

Opzet van de module 

Deze module is zo opgebouwd dat in de lessen voornamelijk geoefend wordt met rollenspelen aan de hand van casussen, in groepen wordt gediscussieerd, en hoorcolleges worden gevolgd met de focus op het outreachend werken. Ook wordt er een dag daadwerkelijk 'eropaf' gegaan.

De verbinding van (actuele) theorie en (actuele) praktijk speelt een belangrijke rol binnen deze module. Voor de sociale professional is het van groot belang op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Vandaar de keuze om voor alle onderdelen actuele literatuur verplicht te stellen. We raden echter aan dat docenten altijd op zoek gaan naar nog recentere literatuur om de module zo up-to-date mogelijk te houden.

Aan de orde komen onder andere:

 • Contact maken als outreachende professional: met de klant/burger, netwerken/omgeving, collega professionals, ervaringsdeskundigen (intern en extern);
 • Verschillende rollen aannemen als professional naar cliënt/burger(systeem) toe;
 • Onderhandelen;
 • Ethische dilemma’s;
 • Het benutten van krachten en kansen.

Meer informatie 

Download de handleiding van de module Outreachend werken en de informatie per dagdeel.

Contact 

Hogeschool van Amsterdam
Lectoraat Outreachend Werken en Innoveren 
Dr. Martin Stam 
E: m.stam@hva.nl

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief