De achtergrond en vormen van maatschappelijke steunsystemen
20 december 2013

In deze module staat het fenomeen Maatschappelijke Steun Systemen (MSS) centraal. Naast uitleg van het begrip of verschijnsel komt de ontstaansgeschiedenis aan de orde. Daarna wordt er ingegaan op de diverse verschijningsvormen die inmiddels in verschillende steden en regio’s Nederland in ontwikkeling zijn. Aanvankelijk was er vooral vanuit de GGZ initiatief voor het ontwikkelen van MSS. Met de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2007 is het draagvlak verbreed en heeft de lokale overheid hierin een taak blijkens de omschrijving van prestatieveld 1,3, 4,5, 7, 8, en 9 (Van de Lindt & Verschelling, 2010).

Doel 

Met de module Maatschappelijk Steun Systemen wordt getracht de volgende doelstellingen te bereiken:

  • De professional (in opleiding) kan verwoorden wat er met maatschappelijke steunsystemen aangeduid wordt.
  • De professional (in opleiding) kan verwoorden welke doelgroep het betreft en met welke problematiek medemensen die een beroep doen op maatschappelijke steunsystemen te kampen hebben.
  • De professional (in opleiding) kan aangeven vanuit welke twee ontwikkelingen MSS is ontstaan.
  • De professional (in opleiding) heeft zicht op de ontstaansgeschiedenis van maatschappelijke steunsystemen in Nederland.
  • De professional (in opleiding) kan twee uitwerkingen van maatschappelijke steunsystemen in Nederland beschrijven en sterke en zwakke kanten daarvan benoemen.

Voor wie? 

De doelgroep voor deze module zijn professionals uit de sociale (of zorg) sector, of professionals in opleiding in dat werkveld. De module is gericht op het niveau vanaf 3de of 4de jaar HBO-opleiding. Het wenselijke aantal deelnemers ligt tussen de 10 en de 20.

Opzet van de module 

Door het volgen van deze module maken deelnemers in drie bijeenkomsten kennis met maatschappelijke steunsystemen. De opbouw van de module is als volgt:

  • Maatschappelijke steunsystemen: omschrijving, ontstaansgeschiedenis en doelgroepen.
  • Verschijningsvormen en functies.
  • Not In My Back Yard (NIMBY).

Na elke bijeenkomst wordt een opdracht gegeven die deelnemers uitvoeren ter voorbereiding van de volgende bijeenkomst.

Meer informatie 

Download de module Maatschappelijke steunsystemen en bijbehorende powerpointpresentatie:

Contact 

Fontys Hogeschool Sociale Studies
Hanneke Claassens
E: h.claassens@fontys.nl

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief