Zelfregie stimulerend werken voor professionals
20 december 2013

Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is in één woord te beschrijven, namelijk ‘meedoen’. Iedereen doet mee aan de Nederlandse samenleving. Eigen verantwoordelijkheid en participeren, vormen belangrijke pijlers in de ideologie van de Wmo. Deze ideologie heeft een sterke relatie met het concept ‘zelfredzaamheid/empowerment’. De cliënt/burger krijgt steeds meer de rol van regisseur van zijn eigen zorgproces. Dit is makkelijker gezegd dan gerealiseerd. Dit vraagt een verandering van de cliënt, maar ook zeker van de professional. De professional moet in staat zijn om de cliënt te ondersteunen in het nemen van deze regie.

Het begrip zelfredzaamheid/empowerment kent meerdere interpretaties. Binnen deze training worden zelfredzaamheid/empowerment als volgt omschreven: “Een proces van versterking waarbij individuen, organisaties en gemeenschappen grip krijgen op de eigen situatie en hun omgeving via het verwerven van controle, het aanscherpen van kritisch bewustzijn en het stimuleren van participatie” (Van Regenmortel, 2002).

Empowerment gericht werken is niet ontstaan binnen de context van de Wmo en kent zijn oorsprong elders. Dit neemt niet weg dat methodieken gericht op en werken vanuit de visie van empowerment met de invoering van de Wmo meer nadruk heeft gekregen. Er zijn de afgelopen jaren meerdere methodieken ontwikkeld die van toepassing zijn op empowerment gericht werken. In deze training worden enkele van deze methodieken kort besproken en wordt er specifiek ingezoomd op het Oplossingsgericht werken/ motiverende gespreksvoering.

Doel 

De module richt zich op bewustwording en (h)erkenning van het belang van empowerment gericht werken in de dagelijkse praktijk van de professional. Om dit te realiseren, is oriëntatie op de volgende onderwerpen van belang;

  • de Wmo en de gevolgen voor de professional
  • de concepten ‘empowerment’ en ‘zelfredzaamheid’
  • empowerment gericht werken (oplossingsgericht werken)

De module vraagt daarnaast de professional om kritisch op zoek te gaan naar de mogelijkheden tot empowerment gericht werken in zijn eigen dagelijkse praktijk.

Voor wie? 

Deze module is gericht op zorg- en welzijn professionals werkzaam met de doelgroep ouderen binnen de context van de Wmo. In de pilot die gehouden is in de ontwikkelfase van de module is ervoor gekozen om de deelnemersgroep op wijkniveau te organiseren, waarbij professionals van verschillende instellingen gezamenlijk de module doorlopen. Dit is in de pilot als positief geëvalueerd, maar de module kan ook in-company (binnen een instelling) aangeboden worden.

Opzet van de module 

De module omvat vier bijeenkomsten waarin deelnemers kennismaken met het begrip empowerment en het belang hiervan in de dagelijkse praktijk van de professional. Iedere bijeenkomst duurt circa twee uur. In de pilot van deze module is bewust gekozen om de module aan te bieden in twee dagdelen van circa vier uur. Waarbij dagdeel 1 de bijeenkomsten 1 & 2 beslaan en dagdeel 2 de bijeenkomsten 3 & 4.

Meer informatie 

Download de module:

DownloadsTypeGrootte
Microsoft Office-documentpictogram Module_Krachten_bundelen_en_benutten.docdoc314.5 KB

Contact 

Saxion, lectoraat Community Care & Youth
Margriet Braun
E: b.m.braun@saxion.nl

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief