Cliënten worden co-producent van herstel van de kwaliteit hun leven
24 december 2013

Herstel, zelfregie en ervaringsdeskundigheid in het outreachend werken (ORW)

Als (aankomend) outreachend werker zul je in aanraking komen met burgers die al lang in een kwetsbare positie zitten en vaak weinig regie meer over hun leven hebben en/of ervaren. Waar publicaties over outreachend werken en bemoeizorg zich vooral richten op contact leggen, en waar herstelgerichte publicaties zich richten op de krachten van cliënten, biedt deze onderwijsmodule een denk- en handelingskader waarbinnen deze twee gecombineerd worden, omdat het in de praktijk net zo gebeurt.

Doel 

De leerdoelen van deze module zijn een combinatie van attitude, kennis en competenties. Deze komen voort uit de Outreachend Werken Competentiematrix, die beschreven staat in bijlage 2 in de module. De competenties 1, 2 en 4 komen voornamelijk in deze module aan de orde. Deze zijn aangevuld met de kwaliteitskenmerken van samensturing . Aan het einde van deze leerweg heeft de student de volgende algemene leerdoelen behaald:

  • Het kunnen aansluiten bij en werken vanuit de leef- en belevingswereld;
  • Het kunnen bieden van herstel- en regieversterkende ondersteuning;
  • Het kunnen samenwerken met informele krachten;
  • Het kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van herstel- en regieversterkende ondersteuning en samenwerkingsverbanden van informele en formele krachten.

Voor wie? 

De module is bedoeld voor studenten van Social Work studies (zoals Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Cultureel Maatschappelijke Vorming, Sociaal Juridische Dienstverlening) en wordt gegeven in het 3e of 4e jaar van de studie. Praktijkervaring en een zekere affiniteit met het onderwerp zijn een pré. Verder gelden er geen beginvereisten. De module is ook geschikt voor sociale professionals en andere geïnteresseerden in dit werkveld.

Opzet van de module 

Deze module is zo opgebouwd dat in de bijeenkomsten voornamelijk in groepen wordt gediscussieerd, hoorcolleges worden gevolgd met de focus op zelfregie, herstel en ervaringsdeskundigheid, en geoefend wordt met rollenspelen aan de hand van casuïstiek. 
De verbinding van (actuele) theorie en (actuele) praktijk speelt een belangrijke rol binnen deze module. Voor de sociale professional is het van groot belang op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Vandaar de keuze om voor de meeste onderdelen actuele literatuur verplicht te stellen. We raden echter aan dat docenten altijd op zoek gaan naar nog recentere literatuur om de module up-to-date te houden. Wij ontvangen graag suggesties en zullen ook zelf op zoek gaan, zodat een volgende versie weer up to date zal zijn.

Bij deze module zijn de volgende leermiddelen belangrijk:

  • Literatuur/ theorievorming
  • Gastlessen van experts waaronder ervaringsdeskundigen
  • Media (filmpjes en websites)
  • Rollenspellen/ vaardigheidstraining
  • Groepsopdrachten
  • Discussie

Meer informatie 

Download de onderwijsmodule:

DownloadsTypeGrootte
Microsoft Office-documentpictogram Handleiding_herstelgericht_werken.docdoc508.5 KB

Contact 

Hogeschool van Amsterdam
lectoraat Outreachend Werken en innovaties, team: herstelgericht
Dr. Martin Stam  
E: m.stam@hva.nl

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief