17 december 2013

Integrale wijkgerichte samenwerking is een speerpunt voor gemeenten. Dat is terug te zien in de vele initiatieven die worden genomen. Zo is er het experiment 'Achter de voordeur', dat in veertig wijken in Nederland wordt ingevoerd, maar ook ‘Weg met de bureaucratie’, ‘Samenhang in de wijk’, Samen DOEN (Amsterdam) en ‘Vernieuwend welzijn’ (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 2010). De experimenten en projecten in de wijkaanpak hebben gemeen dat het integraal samenwerken centraal staat binnen deze projecten. Door deze manier van werken wordt getracht zorg-, hulp- en dienstverlening eenvoudiger te maken en daarmee efficiënter. (Onderzoek naar Integrale wijkgerichte samenwerking, Wmo-werkplaats Twente, 2012).

De Amsterdamse Wijkaanpak heeft laten zien dat gebiedsgericht werken het verschil kan maken in een buurt. Mits het op de juiste manier en door bekwame mensen gebeurt. Dit betekent dat de deelnemers vanuit een breed perspectief naar kwesties kijken, de onderlinge samenhang verkennen en sturen op een resultaatgerichte, integrale aanpak. Ze vormen coalities met veelsoortige partners, schakelen tussen verschillende niveaus en domeinen en vieren gezamenlijk de successen. Ze werken vanuit de consignes: ‘één gezin, één plan, één regisseur’, ‘kijk eerst naar wat iemand (’s omgeving) zelf kan en nodig heeft om dat te kunnen’, ‘informele krachten (vrijwilligers en ervaringsdeskundigen) zijn geen hulpjes maar partners van de professional’ en ‘generalist naar buiten toe (in gezin en buurt), specialist naar binnen toe’(in het team).

Doel 

De module gebiedsgericht werken heeft tot doel al doende actuele ontwikkelingen, zoals Welzijn Nieuwe Stijl, gebiedsgericht werken, gezinsgericht werken op basis van één gezin, één plan, één aanpak met elkaar in de wijk, vorm te geven.

Voor wie? 

Deze module is geschikt voor alle deelnemers aan gebiedsgericht werken, zowel formele als informele krachten. De focus ligt bij bachelor studenten die zich op zo’n praktijk oriënteren. Deelnemers leren met elkaar verbindingen te maken en te netwerken in de wijk. Al doende ontwikkelen ze een gemeenschappelijke taal en leren ze gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor dit proces.

Opzet van de module 

De uitvoering van de module vindt plaats in nauwe samenwerking met en onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van instanties van leerkracht (opleidingen of kenniscentra), beroepskracht (bijvoorbeeld welzijnsinstellingen) en burgerkracht (bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties). Hoe en in welke vorm deze samenwerking gestalte krijgt, hangt af van de gezamenlijk geformuleerde doelstellingen en de samenstelling van de groep. Bij een lesgroep van een opleiding gebeurt dat anders dan in een nascholingstraject in een wijk. De uitvoering van de module zal altijd aanknopen bij de kennis die er al bij de deelnemers bestaat. Het is van groot belang dat alle partijen aan dezelfde waarden en doelen willen werken.

Tijdens een verkennend gesprek waarbij zoveel mogelijk van elke deelnemende partij (zowel formeel als informeel) een manager, professional, beleidsmedewerker aanwezig zijn worden gezamenlijke doelstellingen, wensen, et cetera geformuleerd.

Meer informatie 

Download de module:

Contact 

Hogeschool van Amsterdam
Lectoraat Outreachend Werken en Innoveren Hogeschool van Amsterdam
Martin Stam
E: m.stam@hva.nl

 

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief