Overbruggen een wereld van verschil
12 september 2014

Welke vragen en behoeften hebben cliënten met een psychische en/of sociale problematiek die een allochtone achtergrond hebben? Welke kansen, mogelijkheden en tegenslagen ervaren zij in het dagelijks leven?

Welke competenties hebben professionals nodig om hen adequaat ondersteuning te kunnen bieden? Hoe ontwikkelen zorg- en dienstverleners interculturele sensitiviteit? Is het nodig om daar speciaal aandacht aan te besteden?

Deze e-learning module is een resultaat van het innovatieprogramma Dunya. Dit programma beoogt interculturele dienstverlening tot stand te brengen vanuit het perspectief van allochtone cliënten en hun sociale netwerken. Kenmerkend
voor Dunya is aansluiten bij de leefwereld van de allochtone zorgvrager met oog en oor voor behoeften, vragen, wensen en eigen inzet op alle levensgebieden.

Doel 

Dit werkboek nodigt professionals uit tot het ervaren van 'interculturele sensitiviteit'. Het helpt om samen met de allochtone cliënt zichtbare en achterliggende behoeften en problemen te bespreken, en verborgen leed naar boven te halen. Hoe professionals deze cultuursensitieve benadering invullen en cliënten ondersteuning bieden bij de oplossing van problemen wordt duidelijk in de tien verhalen die in het werkboek zijn opgetekend. Met de verhalen en dialoogvragen, de reflectieve instrumenten en de kennisbronnen kunnen de professionals het persoonlijke handelingsrepertoire verbreden.

Voor wie? 

Professionals die regelmatig werken met kwetsbare burgers met een allochtone achtergrond.

Opzet van de module 

De opgetekende verhalen bieden een schets van het leven van allochtonen in een kwetsbare positie in Nederland. Vanuit de verhalen is toegankelijke lesstof beschikbaar die kan bijdragen aan intercultureel vakmanschap.  Competentieontwikkeling vindt zijn weg door met elkaar en de cliënten in gesprek te zijn over hoe je als professional denkt en doet. Theorie en praktijk worden in dit werkboek met elkaar verbonden, zodat er leerruimte ontstaat om een sensitieve presente beroepshouding te ontwikkelen die bijdraagt aan de ondersteuning van kwetsbare burgers met een allochtone achtergrond.

Meer informatie 

Het werkboek maakt onderdeel uit van de Opleidingsmodule Intercultureel Vakmanschap en Wmo Welzijn Nieuwe Stijl van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen waarin twee modulen worden aangeboden (Interculturele Sensitiviteit en Interreligieuze Sensitiviteit). De e-learningmodule en opleidingsmodule vindt u op de website van de HAN.

Contact 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Meike Heessels
E: Meike.heessels@han.nl

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief