Vrijwilligers trainen tot netwerkcoach
20 december 2013

Sociale netwerken zijn van essentieel belang voor iedereen. Toch lukt het niet elke burger een vitaal netwerk op te bouwen of te onderhouden. Door verschillende omstandigheden kunnen sociale netwerken onvoldoende opgebouwd zijn, verstoord of uit balans zijn (geraakt). Het benutten van de mogelijkheden van mensen om sociale relaties op te bouwen, te benutten en het netwerk te versterken staat centraal in deze module.

Doel 

Deze module is gericht op het leren toerusten van vrijwilligers, die thuis bij burgers in gesprek gaan over vragen en mogelijkheden die bijdragen aan kwaliteit van leven van die burger. Het doel is om kwaliteiten van vrijwilligers te versterken zodat zij op een passende manier met burgers in gesprek kunnen gaan (dialoog), een sociaal netwerk in kaart brengen en burgers coachen om tot een actieplan te komen waarmee het netwerk versterkt wordt.

Het doel is tevens dat de getrainde vrijwilligers hun verworven kwaliteiten gaan inzetten in het trainen van andere vrijwilligers. Vrijwilligers worden in de gelegenheid gesteld zich te bekwamen als trainer.
De module kan door professionals gebruikt worden als spiegel: Welke kwaliteiten moet ik als professional (door) ontwikkelen om vrijwilligers systematisch toe te rusten in het ondersteunen van burgers?

Voor wie? 

In deze module maken zorg- en welzijn professionals/studenten (verder te noemen professionals) kennis met mogelijkheden om als trainer vanuit een coachende benadering vrijwilligers te versterken.

Opzet van de module 

De opzet van de werkvormen is gebaseerd op actief leren; ‘al-doende-leren en al-lerende-doen´. De leersituaties sluiten aan bij de praktijk van alle dag: het gesprek met de burger en het versterken van het sociale netwerk. Er is een Werkboek Burgers voor Burgers en een Werkboek Trainershandleiding samengesteld. Het lesmateriaal gaat uit van een participatieve aanpak.

Het lesmateriaal bevat zeven werkvormen die een essentiële rol spelen bij het versterken van sociale netwerken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om stappen als een kennismaking, het netwerk in kaart brengen en een actieplan maken. Er zijn werkvormen uitgewerkt waarbij gespreksvaardigheden worden opgedaan, ook worden huiswerkopdrachten aangereikt. De keuze van de werkvormen wordt in samenspraak met vrijwilligers vastgesteld (participatieve aanpak). De training bevat ook alternatieve werkvormen die kunnen worden aangeboden. De toepassing van de diverse werkvormen levert ‘al-doende’ een leerzame training op.

Download de module

Meer informatie 

Download de oplegger van de module, het werkboek en de trainershandleiding:

Contact 

Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Danielle Damoiseaux
E: Danielle.Damoiseaux@han.nl

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief