De Werkplaatsen Sociaal Domein zoeken, ontwikkelen en evalueren nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn. Op basis van deze praktijkervaringen en -onderzoek, ontwikkelen de werkplaatsen onderwijsmodules. Deze modules worden ter beschikking gesteld aan gemeenten, organisaties in de zorg- en welzijnssector, opleiders en andere belangstellenden. In de onderwijsmodules staat een bepaald maatschappelijk probleem en een door de werkplaats gevolgde en ontwikkelde methodiek centraal.

De onderwijsmodules zijn gratis digitaal toegankelijk en mogen aangepast worden aan de lokale context. Ze mogen gebruikt worden voor activiteiten zonder winstoogmerk. Mail voor meer informatie naar info@werkplaatsensociaaldomein.nl.

 

Het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving van Avans Hogeschool en de gemeente ‘s-Hertogenbosch ontwikkelden een interactieve leeromgeving voor studenten, docenten en professionals in het sociale...
Met de bachelorscan kunnen docenten hun onderwijs screenen op actualiteit. Daarnaast krijgen docenten door de bachelorscan (nog eens) zicht op en worden zich bewuster van de veranderingen in de...
Kwartiermaken is het zorgen voor gastvrije ruimte in de samenleving voor iedereen die anders is. Dit gaat niet zonder slag of stoot. Verschijnselen als stigmatisering, zelfstigmatisering, uitsluiting...
Dit werkboek ondersteunt sociale wijkteams bij het realiseren van vernieuwende initiatieven op het gebied van individuele én collectieve vormen van maatschappelijke ondersteuning.
Deze module is gemaakt voor hen die op zoek zijn naar het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening, waarin burgers en professionals als co-producenten van leefbaarheid een centrale rol...
Deze e-learning module, verder te noemen werkboek, is een resultaat van het actie leerprogramma Zichtbare Schakel. Het werkboek bevat theorie en instrumenten om met wijkverpleegkundigen, hun...
In deze les wordt het Business Model Canvas toegepast op de uitvoering van de Wmo aan de hand van de casus gemeente Peel en Maas. Het Business Model Canvas daagt de gemeente, voorzieningen en...
Het doel van deze module is om gespreksvoerders toe te rusten voor het voeren van gesprekken in het licht van de toegang tot het sociale domein. De module heeft een train-de-trainer opzet waarbij de...
Welke vragen en behoeften hebben cliënten met een psychische en/of sociale problematiek die een allochtone achtergrond hebben? Welke kansen, mogelijkheden en tegenslagen ervaren zij in het dagelijks...
Herstel, zelfregie en ervaringsdeskundigheid in het outreachend werken (ORW) Als (aankomend) outreachend werker zul je in aanraking komen met burgers die al lang in een kwetsbare positie zitten en...
Eén van de strategieën om ander, beter en goedkoper sociaal werk te ontwikkelen, is betere samenwerking tussen formele en informele zorg. In deze module staan we stil bij het fenomeen zelfhulp en de...
Eigen kracht herkennen, erkennen, benutten en ondersteunen Binnen de Wmo staat de eigen verantwoordelijkheid van de burger voor zijn zelfredzaamheid en participatie in de samenleving voorop....

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief