De impact van organisatiemodellen op het handelen van professionals

30 mei 2018

Welke invloed hebben de verschillende organisatiemodellen van wijkteams en de rolopvattingen van gemeenten op de professionele autonomie van sociaal werkers? Deze vraag staat centraal in de pilot ‘De impact van organisatiemodellen op het handelen van professionals’ die de Werkplaats Sociaal Domein Twente in samenwerking met het programma Integraal Werken in de Wijk (IWW) is gestart. Annelies Kooiman (IWW en Movisie) en Nicole Ketelaar (Werkplaats Sociaal Domein Twente) lichten toe.

Congres 'Safe H(e)aven. Meedoen en meetellen in laagdrempelige buurtprojecten

30 mei 2018

Op 27 juni 2018 organiseert de Werkplaats Sociaal Domein Zwolle een bijeenkomst op het thema ‘formeel-informeel’. In de afgelopen drie jaren heeft de Werkplaats samen met de Universiteit voor Humanistiek, acht gemeenten en diverse zorgorganisaties in de regio, onderzoek gedaan naar de manier waarop kwetsbare groepen (ggz, lvb) ondersteuning krijgen bij het ontwikkelen van hun sociale netwerk in concrete buurtprojecten.

Lees de nieuwsbrief van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

30 mei 2018

In de nieuwste nieuwsbrief van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid leest u onder andere over de nieuwe publicatie 'Ruimte voor Ont-moeting', waarin de opbrengsten staan beschreven van het leertraject van de werkgroep 'Doorontwikkeling sociale wijkteams'.  

Op weg naar een optimaal samenspel!

15 mei 2018

Wat is er nodig vanuit beleid, organisaties en op de werkvloer om het samenspel tussen mensen met een ondersteuningsvraag, informele ondersteuners en de formele ondersteuning goed te laten verlopen, zodat er dichtbij huis ondersteuning op maat geboden kan worden? Praat mee tijdens een bijeenkomst van het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) op 14 juni 2018.

Reeks over vraagverheldering en oplossingen in WMO Magazine

24 april 2018

Jhoy Dassen en Jerôme van Dongen zijn als onderzoeker betrokken bij de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd. Zij publiceerden in 2017 een reeks artikelen over vraagverheldering en oplossingen binnen de Wmo in het WMO Magazine. Deze artikelen schreven zij in het kader van hun onderzoek naar deze thematiek.

Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland gaat verder met nieuw lectoraat

23 maart 2018

De Hogeschool Inholland heeft besloten om het lectoraat Maatschappelijk Werk per 2018 te beëindigen en het lectoraat Social Work Noord/domein GSW een andere invulling te gaan geven. Er wordt daarvoor een andere lector geworven. Voor de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland (www.kennisplatformsdnh.nl), die nauw verweven is met het lectoraat Maatschappelijk Werk, wordt borging gezocht in en met het nieuw te vormen lectoraat, samen met de partners van het Kennisplatform.

Co-research naar Vitaal en Langer Zelfstandig wonen in de Leidse regio

20 februari 2018

In de komende 12 jaar neemt het percentage ouderen in de regio leiden toe. Bij sommige gemeenten tot meer dan 25 % van de totale bevolking. Deze ontwikkeling was de reden dat het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord met het Lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap van de Hogeschool Leiden (penvoerder van de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden) heeft onderzocht wat ouderen zelf doen om vitaal te blijven en langer zelfstandig te kunnen blijven wonen en welke ondersteuning hierbij nodig is. Het was een participatief onderzoek waarin ouderen in alle fases van het onderzoek participeerden.

Collectieve aanpakken evalueren met het Effectenplein

19 februari 2018

Ondersteuning van wijkinitiatieven past goed binnen de transitie van het sociale domein. Toch komt dit nog onvoldoende van de grond. Volgens onderzoeker Maarten Kwakernaak ligt de oorzaak deels bij de beperkte kennis die er is over het effect van collectieve aanpakken in de wijk. Samen met opbouwwerker Wessel Zwartsenberg nam hij het initiatief voor de ontwikkeling van een nieuw evaluatie-instrument: het Effectenplein.

Studenten van Windesheim Flevoland onderzoeken ‘toegang’

19 februari 2018

De Nederlandse gemeenten zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor het realiseren van de transformatieopdracht. Gemeenten hebben elk een eigen manier gevonden om dit vorm te geven. Op veel plaatsen wordt er gewerkt met wijkteams, buurtteams of andere vormen van ‘in de wijk’ werken. Nu de eerste paar jaar er op zitten, doen studenten van Windesheim onderzoek bij gemeenten in Flevoland.

Actieleergroepen actief bij de wijkteams van Almere

19 februari 2018

Vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland is een aantal actieleergroepen actief bij de wijkteams van Almere, rondom de thema’s ‘vroegsignalering’en ‘screening’.

Cliëntperspectief centraal tijdens spiegelgesprek

16 februari 2018

Hoe ervaren cliënten in de MVS-gemeenten (Maassluis, Vlaardingen en Schiedam) het wanneer het wijkteam dé centrale plek is voor alle hulpvragen? De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid heeft samen met Zorgbelang Zuid-Holland een ‘spiegelgesprek’ georganiseerd.

Betekenisvolle ontmoetingen: de grenzen en kansen voor GGZ in de wijk

16 februari 2018

Op 23 februari 2018 verzorgt psychiater Jim van Os, onder andere bekend van ‘De Nieuwe GGZ’, en één van 'the world’s most influential scientific minds of our time' (Wikipedia), een actualiteitencollege over de grote veranderingen die op het moment plaatsvinden in de geestelijke gezondheidszorg.

Participatiewet en sociale teams: twee egeltjes?

15 februari 2018

Sociale (wijk)teams krijgen steeds vaker een rol in de uitvoering van de Participatiewet. Betrokkenen uit zes gemeenten gingen daarom vanuit het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland (één van de 14 Werkplaatsen Sociaal Domein) samen op zoek naar kansen en belemmeringen bij de integratie van de Participatiewet. Het werd een inspirerende en leerzame bijeenkomst.

Kennisuitdaging over preventie en (vroeg)signalering in het sociaal domein

7 februari 2018

Het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland organiseert op 15 maart 2018 haar jaarlijkse Kennisuitdaging, deze keer over preventie en (vroeg)signalering in het sociaal domein.

Subsidie voor gemeente voor inrichten gezondheidsbeleid

24 januari 2018

Bent u bezig met gezondheidsbevordering in uw gemeente? Wanneer u wilt werken aan effectief preventief gezondheidsbeleid kunt u bij ZonMw subsidie aanvragen. Het geld is bestemd voor inzet van erkende interventies. Zodat u weet dat uw aanpak effectief is.

Pagina's

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief