Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland gaat verder met nieuw lectoraat

23 maart 2018

De Hogeschool Inholland heeft besloten om het lectoraat Maatschappelijk Werk per 2018 te beëindigen en het lectoraat Social Work Noord/domein GSW een andere invulling te gaan geven. Er wordt daarvoor een andere lector geworven. Voor de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland (www.kennisplatformsdnh.nl), die nauw verweven is met het lectoraat Maatschappelijk Werk, wordt borging gezocht in en met het nieuw te vormen lectoraat, samen met de partners van het Kennisplatform.

Co-research naar Vitaal en Langer Zelfstandig wonen in de Leidse regio

20 februari 2018

In de komende 12 jaar neemt het percentage ouderen in de regio leiden toe. Bij sommige gemeenten tot meer dan 25 % van de totale bevolking. Deze ontwikkeling was de reden dat het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord met het Lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap van de Hogeschool Leiden (penvoerder van de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden) heeft onderzocht wat ouderen zelf doen om vitaal te blijven en langer zelfstandig te kunnen blijven wonen en welke ondersteuning hierbij nodig is. Het was een participatief onderzoek waarin ouderen in alle fases van het onderzoek participeerden.

Studenten van Windesheim Flevoland onderzoeken ‘toegang’

19 februari 2018

De Nederlandse gemeenten zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor het realiseren van de transformatieopdracht. Gemeenten hebben elk een eigen manier gevonden om dit vorm te geven. Op veel plaatsen wordt er gewerkt met wijkteams, buurtteams of andere vormen van ‘in de wijk’ werken. Nu de eerste paar jaar er op zitten, doen studenten van Windesheim onderzoek bij gemeenten in Flevoland.

Actieleergroepen actief bij de wijkteams van Almere

19 februari 2018

Vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland is een aantal actieleergroepen actief bij de wijkteams van Almere, rondom de thema’s ‘vroegsignalering’en ‘screening’.

Collectieve aanpakken evalueren met het Effectenplein

19 februari 2018

Ondersteuning van wijkinitiatieven past goed binnen de transitie van het sociale domein. Toch komt dit nog onvoldoende van de grond. Volgens onderzoeker Maarten Kwakernaak ligt de oorzaak deels bij de beperkte kennis die er is over het effect van collectieve aanpakken in de wijk. Samen met opbouwwerker Wessel Zwartsenberg nam hij het initiatief voor de ontwikkeling van een nieuw evaluatie-instrument: het Effectenplein.

Betekenisvolle ontmoetingen: de grenzen en kansen voor GGZ in de wijk

16 februari 2018

Op 23 februari 2018 verzorgt psychiater Jim van Os, onder andere bekend van ‘De Nieuwe GGZ’, en één van 'the world’s most influential scientific minds of our time' (Wikipedia), een actualiteitencollege over de grote veranderingen die op het moment plaatsvinden in de geestelijke gezondheidszorg.

Cliëntperspectief centraal tijdens spiegelgesprek

16 februari 2018

Hoe ervaren cliënten in de MVS-gemeenten (Maassluis, Vlaardingen en Schiedam) het wanneer het wijkteam dé centrale plek is voor alle hulpvragen? De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid heeft samen met Zorgbelang Zuid-Holland een ‘spiegelgesprek’ georganiseerd.

Participatiewet en sociale teams: twee egeltjes?

15 februari 2018

Sociale (wijk)teams krijgen steeds vaker een rol in de uitvoering van de Participatiewet. Betrokkenen uit zes gemeenten gingen daarom vanuit het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland (één van de 14 Werkplaatsen Sociaal Domein) samen op zoek naar kansen en belemmeringen bij de integratie van de Participatiewet. Het werd een inspirerende en leerzame bijeenkomst.

Kennisuitdaging over preventie en (vroeg)signalering in het sociaal domein

7 februari 2018

Het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland organiseert op 15 maart 2018 haar jaarlijkse Kennisuitdaging, deze keer over preventie en (vroeg)signalering in het sociaal domein.

Subsidie voor gemeente voor inrichten gezondheidsbeleid

24 januari 2018

Bent u bezig met gezondheidsbevordering in uw gemeente? Wanneer u wilt werken aan effectief preventief gezondheidsbeleid kunt u bij ZonMw subsidie aanvragen. Het geld is bestemd voor inzet van erkende interventies. Zodat u weet dat uw aanpak effectief is.

Nieuwe werkteams Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

8 december 2017

De nieuwe werkteams van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid voor 2017-2018 zijn bekend. In deze werkteams gaan bewoners, beleidsmakers, docenten en uitvoerende professionals aan de slag met concrete uitdagingen in meerdere gemeenten tegelijk.

Terug- en vooruitblik Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland

8 december 2017

In januari lanceerde het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland met enige trots haar eerste nieuwsbrief en presenteerde ze haar missie. Mooie woorden en ambities maar hoe staat er nu eigenlijk mee?   

 

Sociaal werk in de wijk vormgeven met 'Werken in de halfde lijn'

8 december 2017

Het boek 'Werken in de halfde lijn' is verschenen. Hulpverleners die in de wijk werken, vinden hierin handvatten en hulpmiddelen om sociaal werk in de wijk in de huidige tijd vorm te kunnen geven. Ook biedt het belangrijke inzichten aan hen die wijkwerkers opleiden of faciliteren zoals docenten, beleidsmakers en managers.

29 mei 2018: Lectorale rede Lex Veldboer

8 december 2017

De stedelijke omgeving stelt sociaal werkenden voor extra uitdagingen. Wat hebben ze nodig om die het hoofd te bieden? Daarover gaat de lectorale rede van Lex Veldboer, op dinsdag 29 mei 2018.

Onderzoek Flevoland toont aan: Almeerse jongeren vaak onnodig in opvang

7 december 2017

Een kwart van de Almeerse jongeren die jeugdhulp krijgt woont in een opvang. Dat kan zijn in een pleeggezin of een (gesloten) inrichting. Dat aantal is veel hoger dan in de rest van Nederland, waar gemiddeld één op de acht kinderen met problemen opgevangen wordt. Het cijfer was de reden om de gang van zaken te laten onderzoeken door het Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg van Windesheim Flevoland. Uit het onderzoek blijkt dat het vaak onduidelijk is waarom kinderen zijn opgenomen.

Pagina's

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief