Armoede-Experience: zelf ervaren wat financiële onzekerheid met je doet

25 maart 2020

Arnold, Jessica, studenten, docenten, vrijwilligers én professionals verzamelen zich op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) voor de primeur van de Armoede-Experience. Doel van deze ervaringsroute? Zelf in de schoenen stappen van iemand die leeft in financiële onzekerheid. Door je in te leven in de ander, groei je als professional en vind je beter aansluiting bij die ander.

Online magazine Verbondenheid en Veerkracht Zuid-Holland Zuid

22 maart 2020

Het Werkteam Verbondenheid en Veerkracht heeft van januari 2018 tot en met november 2019 samengewerkt met als doel een platform op te richten waarbij bewoners samen met professionals uit het sociaal domein en docent-onderzoekers van Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam intensief samenwerken.

Samen-leren in het sociaal domein-dag

19 maart 2020

Bent u als vrijwilliger of als betrokken inwoner actief in het sociaal domein? Of als zorg- of welzijnsprofessional, manager, docent, student, beleidsmedewerker of als bestuurder? De Werkplaats Sociaal Domein Friesland organiseert op 18 juni 2020 een 'samen-leren- in het sociaal domein-dag'. Een dag waarop de Werkplaats de kennis en ervaring die is opgedaan in de zes Ateliers Sociaal Domein met u willen delen: wat hebben we in deze Ateliers geleerd en wat kan dat voor u of voor uw organisatie, netwerk of gemeente betekenen?

Handboek In gesprek over eenzaamheid

23 februari 2020

De Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen heeft samen met Movisie een handboek In gesprek over eenzaamheid' gemaakt, met een Visuele Routekaart, Train-de-Trainer en creatieve werkvormen. 

Het glas halfvol: hoe positieve gezondheid en positieve psychologie bijdragen aan herstel

30 december 2019

De Academie Sociaal Werk en Theologie van Hogeschool Viaa organiseert op 26 februari 2020 van 12.00 tot 17.00 uur de werkvelddag: ‘Het glas halfvol, hoe positieve gezondheid en positieve psychologie bijdragen aan herstel’.

De sociaal professional: zowel state agent als citizen agent

4 december 2019

Welke rollen hebben sociaal professionals? Volgens Erna Hooghiemstra, voorzitter van de Werkplaatsen Sociaal Domein bevinden ze zich in het ‘oog van de orkaan’ nemen ze zich een rol aan van ‘spin in het web’. ‘De professionals zijn de dragers van de transformatie’, aldus Hooghiemstra op het jaarsymposium van de Werkplaatsen Sociaal Domein ‘De waarde van werken in het sociaal domein’ op 25 november 2019. De dag stond in het teken van samenwerken. Hoe doen sociaal professionals dit met beleid, inwoners en andere professionals?

Actualiteitencollege Het nieuwe sociaal werk: collectief en politiserend

29 november 2019

De decentralisaties beloofden vijf jaar geleden gouden bergen: generalistische professionals die sociale problemen integraal zouden aanpakken. Burgers zouden zich met elkaar verbonden voelen en veel beter elkaar kunnen helpen. Sociaal werkers zouden buurten versterken door mensen met elkaar te verbinden, ‘collectiviserend’ te werken aan samenlevingsopbouw.

De politiserende kracht van de sociaal professional

21 oktober 2019

Wat is de rol van sociaal professionals als het gaat om het agenderen van sociale kwesties? Guido Walraven verzorgt tijdens het symposium ‘De waarde van werken in het sociaal domein’ op 25 november 2019 samen met anderen een sessie over de politiserende kracht van sociaal professionals. Walraven is lector Dynamiek van de Stad bij hogeschool Inholland en een van de coördinatoren van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid.

Onderzoek naar het goede leven van psychotici

18 oktober 2019

In april 2019 is Alke Haarsma-Wisselink gestart met een PhD-studie naar ‘het goede leven’ van mensen die gediagnosticeerd zijn met een psychotische stoornis en die begeleiding hebben op het gebied van wonen. Hoe kan het goede leven er voor hen uit zien, in diversiteit, zowel specifiek als algemeen?

Collectief en individueel werken in balans: hoe werkt het?

15 oktober 2019

Het lectoraat Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van Hogeschool Viaa heeft in 2018 en 2019 onderzoek gedaan naar het collectief werken door sociale wijkteams in Zwolle. Aan de hand van een bundeling van drie vooronderzoeken (een literatuuronderzoek, een kwantitatief vooronderzoek en een kwalitatief vooronderzoek) is in samenwerking met de gemeente Zwolle dit hoofdonderzoek tot stand gekomen. Het onderzoek bestaat uit een serie diepte-interviews met veertien Zwolse professionals en een focusgroepsgesprek met expertleden.

Aansluiten bij het gewone leven: een complexe opgave

10 oktober 2019

Het ‘gewone leven’ krijgt een prominente plaats in het denken over beleid en uitvoering na de transitie. Daar in de praktijk ook naar handelen, blijkt echter niet gemakkelijk. Binnen de Werkplaatsen Sociaal Domein wordt de complexiteit van het gewone leven als uitgangspunt genomen. Dat lijkt een recept dat past bij de getransformeerde werkelijkheid. Voorzitter Erna Hooghiemstra schetst hoe dit in de praktijk werkt.

Werkplaatsen Sociaal Domein en Jeugd: ‘Van goede bedoelingen naar echte opbrengst’

19 juli 2019

Een cursus waardoor leerkrachten in Twente armoede in de klas kunnen herkennen en bespreken. Een bewegingsprogramma voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen in Zwolle. Of een op de Rotterdamse praktijk gebaseerd doorwrocht wetenschappelijk artikel over doeltreffende jeugdzorg. Het is maar een greep uit de resultaten die de afgelopen jaren zijn geboekt door de veertien regionale Werkplaatsen Sociaal Domein en de dertien Academische Werkplaatsen Jeugd. Beide types werkplaatsen gaan nauwer samenwerken en successen, leerpunten en kennis beter verspreiden.

Jaarsymposium De waarde van werken in het sociaal domein

11 juli 2019

Op het jaarlijkse symposium van de Werkplaatsen Sociaal Domein staan dit najaar de sociaal professionals in de schijnwerpers. Zij zijn van onschatbare waarde, professionals zijn tenslotte de dragers van de transformatie. In de praktijk betekent dit dat er veel van hen wordt verwacht. Ze moeten met iedereen samenwerken: van de wijkagent tot specialistische hulpverleners, de jeugdbescherming en het buurtteam sociaal. Hoe gaan professionals hiermee om, zonder hun identiteit uit het oog te verliezen? 

Het mag mislukken, als je maar leert. De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland-Zuid uitgelicht

20 maart 2019

De komende periode gaat Erna Hooghiemstra, voorzitter van de Werkplaatsen Sociaal Domein, op visite bij de 14 Werkplaatsen. In elke Werkplaats wordt hard gewerkt met partners in de regio om professionals te ondersteunen bij het in de praktijk brengen van de transformatie.

Onderzoek Windesheim naar 24-uurszorg jeugdhulp

18 maart 2019

Sinds een aantal jaar werkt de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland samen Zorglandschap Jeugd. Hierin werken Flevolandse gemeenten nauw samen met het lokale veld, verwijzers en aanbieders aan de transformatie van de specialistische jeugdhulp in de regio. De ambitie is om te komen tot een duurzaam en samenhangend zorglandschap waarin de jeugdhulp optimaal is afgestemd op de behoeften van jeugdigen en gezinnen. Hogeschool Windesheim doet onderzoek deed naar de bevorderende en belemmerende factoren bij de instroom en doorstroom van jongeren in de 24-uurszorg.

Pagina's

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief