Actualiteitencollege Het nieuwe sociaal werk: collectief en politiserend

29 november 2019

De decentralisaties beloofden vijf jaar geleden gouden bergen: generalistische professionals die sociale problemen integraal zouden aanpakken. Burgers zouden zich met elkaar verbonden voelen en veel beter elkaar kunnen helpen. Sociaal werkers zouden buurten versterken door mensen met elkaar te verbinden, ‘collectiviserend’ te werken aan samenlevingsopbouw.

De politiserende kracht van de sociaal professional

21 oktober 2019

Wat is de rol van sociaal professionals als het gaat om het agenderen van sociale kwesties? Guido Walraven verzorgt tijdens het symposium ‘De waarde van werken in het sociaal domein’ op 25 november 2019 samen met anderen een sessie over de politiserende kracht van sociaal professionals. Walraven is lector Dynamiek van de Stad bij hogeschool Inholland en een van de coördinatoren van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid.

Onderzoek naar het goede leven van psychotici

18 oktober 2019

In april 2019 is Alke Haarsma-Wisselink gestart met een PhD-studie naar ‘het goede leven’ van mensen die gediagnosticeerd zijn met een psychotische stoornis en die begeleiding hebben op het gebied van wonen. Hoe kan het goede leven er voor hen uit zien, in diversiteit, zowel specifiek als algemeen?

Collectief en individueel werken in balans: hoe werkt het?

15 oktober 2019

Het lectoraat Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van Hogeschool Viaa heeft in 2018 en 2019 onderzoek gedaan naar het collectief werken door sociale wijkteams in Zwolle. Aan de hand van een bundeling van drie vooronderzoeken (een literatuuronderzoek, een kwantitatief vooronderzoek en een kwalitatief vooronderzoek) is in samenwerking met de gemeente Zwolle dit hoofdonderzoek tot stand gekomen. Het onderzoek bestaat uit een serie diepte-interviews met veertien Zwolse professionals en een focusgroepsgesprek met expertleden.

Aansluiten bij het gewone leven: een complexe opgave

10 oktober 2019

Het ‘gewone leven’ krijgt een prominente plaats in het denken over beleid en uitvoering na de transitie. Daar in de praktijk ook naar handelen, blijkt echter niet gemakkelijk. Binnen de Werkplaatsen Sociaal Domein wordt de complexiteit van het gewone leven als uitgangspunt genomen. Dat lijkt een recept dat past bij de getransformeerde werkelijkheid. Voorzitter Erna Hooghiemstra schetst hoe dit in de praktijk werkt.

Werkplaatsen Sociaal Domein en Jeugd: ‘Van goede bedoelingen naar echte opbrengst’

19 juli 2019

Een cursus waardoor leerkrachten in Twente armoede in de klas kunnen herkennen en bespreken. Een bewegingsprogramma voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen in Zwolle. Of een op de Rotterdamse praktijk gebaseerd doorwrocht wetenschappelijk artikel over doeltreffende jeugdzorg. Het is maar een greep uit de resultaten die de afgelopen jaren zijn geboekt door de veertien regionale Werkplaatsen Sociaal Domein en de dertien Academische Werkplaatsen Jeugd. Beide types werkplaatsen gaan nauwer samenwerken en successen, leerpunten en kennis beter verspreiden.

Jaarsymposium De waarde van werken in het sociaal domein

11 juli 2019

Op het jaarlijkse symposium van de Werkplaatsen Sociaal Domein staan dit najaar de sociaal professionals in de schijnwerpers. Zij zijn van onschatbare waarde, professionals zijn tenslotte de dragers van de transformatie. In de praktijk betekent dit dat er veel van hen wordt verwacht. Ze moeten met iedereen samenwerken: van de wijkagent tot specialistische hulpverleners, de jeugdbescherming en het buurtteam sociaal. Hoe gaan professionals hiermee om, zonder hun identiteit uit het oog te verliezen? 

Het mag mislukken, als je maar leert. De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland-Zuid uitgelicht

20 maart 2019

De komende periode gaat Erna Hooghiemstra, voorzitter van de Werkplaatsen Sociaal Domein, op visite bij de 14 Werkplaatsen. In elke Werkplaats wordt hard gewerkt met partners in de regio om professionals te ondersteunen bij het in de praktijk brengen van de transformatie.

Onderzoek Windesheim naar 24-uurszorg jeugdhulp

18 maart 2019

Sinds een aantal jaar werkt de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland samen Zorglandschap Jeugd. Hierin werken Flevolandse gemeenten nauw samen met het lokale veld, verwijzers en aanbieders aan de transformatie van de specialistische jeugdhulp in de regio. De ambitie is om te komen tot een duurzaam en samenhangend zorglandschap waarin de jeugdhulp optimaal is afgestemd op de behoeften van jeugdigen en gezinnen. Hogeschool Windesheim doet onderzoek deed naar de bevorderende en belemmerende factoren bij de instroom en doorstroom van jongeren in de 24-uurszorg.

De identiteit van de nieuwe sociale professional

18 maart 2019

Op 21 januari organiseerde de stichting Presentie samen met het kennisplatform Utrecht Sociaal een bijeenkomst over de identiteit van de nieuwe sociale professional.

Onafhankelijke cliëntondersteuning in Almere

12 maart 2019

In 2019 werkt de Werkplaats Sociaal Domein aan de verdere ontwikkeling van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) in Almere. De gemeente Almere heeft voor onafhankelijke cliëntondersteuning een model ontwikkeld waarbij ervaringsdeskundigen cliënten bijstaan in (bijvoorbeeld) het keukentafelgesprek.

Cursus Armoede in de klas, voor leerkrachten van basis- en middelbaar onderwijs

11 maart 2019

De Werkplaats Sociaal Domein Twente heeft een cursus ontwikkeld die leerkrachten toerust om signalen van armoede eerder te herkennen en te bespreken. De werkplaats heeft een pilot uitgevoerd op het Bonhoeffer College in Enschede, een scholengemeenschap voor vmbo, mavo, havo en vwo met 4300 leerlingen. De rapportage over de interventie verschijnt dit voorjaar.

Kennisateliers Werk en Inkomen: wat werkt in jouw praktijk?

21 februari 2019

Schrijf je in voor één van de drie regionale kennisateliers Wat werkt in jouw praktijk? op 8 april, 18 april of 9 mei over nieuwe inzichten bij re-integratie, schuldhulp en armoedebestrijding.

‘Laat sociaal werkers constructieve onruststokers zijn’

27 november 2018

‘Waar blijft de stem van de sociaal professional als het gaat om het gemeentelijk sociaal beleid? Is die stem er eigenlijk wel of wordt deze niet gehoord door wethouders en beleidsmakers?’ Op 22 november vond het jubileumdebat De sociale idealen van gemeenten van de Werkplaatsen Sociaal Domein plaats. Anders dan andere jaren ging de jaarlijkse bijeenkomst niet over wat de Werkplaatsen allemaal doen, maar over wat ze eigenlijk vinden van wat er in de praktijk van het sociaal domein gebeurt.

Column: Gemeenten moeten niet alleen plichtsgetrouwe burgers zoeken

22 november 2018

Voorjaar 2015. Maurits is een actieve burger van Maasdorp. Maar hij vraagt zich af of hij zo actief wil blijven. Want nu loopt het toch wel heel vreemd.

Pagina's

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief