8 juli 2017

Vanaf september 2016 is veel energie gestoken in de uitvoering van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid, het samenbrengen van beleidsmakers, docentonderzoekers en sociale professionals en in het bespreken van dilemma’s, kennisvragen en vraagstukken uit de praktijk van de deelnemende gemeenten. Dat is onder meer gedaan door middel van uiteenlopende activiteiten waaronder werkgroepbijeenkomsten, focusgroepen, onderlinge bezoeken en diverse blogs en workshops. De twee werkgroepen 'Doorontwikkeling sociale wijkteams’ en ‘Samenwerking formeel en informeel’ hebben hierin een centrale rol gespeeld. Wat staat in het tweede jaar op de agenda van de Werkplaats?

De verwachting is dat de betrokken beleidsmakers, sociale professionals en docentonderzoekers maar op onderdelen anders gaan werken aan de huidige twee thema's van de Werkplaats. Het leren van en met elkaar blijft het uitgangspunt maar kan anders georganiseerd worden dan voorheen waarbij de Werkplaats de nadruk meer legt op het doen, het met elkaar proberen te verbeteren en versterken van de uitvoeringspraktijk. Naar verwachting zullen de betrokkenen in kleinere 'werkteams', samen met betrokken bewoners, dichtbij de uitvoeringspraktijk gaan werken aan concrete uitdagingen met een concreet product. Met andere woorden - behalve kennisuitwisseling en reflectie gaan we concreet leren door ter plekke te doen, te sleutelen aan praktijkvraagstukken en te streven naar het ontwikkelen van overdraagbare beroepsproducten in de breedste zin van het woord.

Lees meer over de terugblik en de vooruitblik van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief