16 juli 2015

De Wmo-werkplaatsen gaan ook na januari 2016 door en verbreden zich de komende drie jaar tot regionale kennisnetwerken voor het sociale domein. Die intentie is uitgesproken in de voortgangsrapportage Hervorming Langdurige Zorg die staatssecretaris Van Rijn eind juni naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Een succesvolle formule

Voor de komende drie jaar wordt, als de Kamer hiermee instemt, een bedrag van € 2,6 miljoen op jaarbasis beschikbaar gesteld. 'De Wmo-werkplaatsen zijn door de wisselwerking tussen onderzoek, onderwijs en praktijk een succesvolle formule om kennis te ontwikkelen, toe te passen en te implementeren', zo staat in de rapportage.

Doorontwikkelen en kennis borgen

Alle werkplaatsen zijn gestart met de voorbereidingen in hun regio. Theo Roes, voorzitter van het landelijk overleg van de Wmo-werkplaatsen: 'We zijn blij met deze boodschap. We hebben nu drie jaar om echt door te ontwikkelen en opgedane kennis te borgen. De werkplaatsen starten nu met het bij elkaar brengen van de verschillende partijen om gezamenlijk de contouren te schetsen voor de nieuwe regionale ontwikkelagenda.'

Partners in het regionale kennisnetwerk

De eerste stap is om afspraken te maken met gemeenten en uitvoeringsorganisaties die samen met de lector trekker willen zijn van de nieuwe regionale kennisnetwerken sociaal domein. Deze stellen op hoofdlijnen een regionale kennisagenda op, waarbij behalve voor de Wmo ook aandacht komt voor jeugdzorg en werk en inkomen. De volgende stap is om gemeenten, instellingen, beroepsonderwijs en cliëntorganisaties als partners in het regionale kennisnetwerk te betrekken. Ook wordt aansluiting gezocht bij academische werkplaatsen en andere kennisnetwerken, zoals bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. De samenwerking is niet vrijblijvend. De subsidie van VWS vormt één derde deel van de totale inspanningen van alle partners in de regio.

Goed zicht op de lokale praktijk

Ook Marijke Steenbergen, Raad van Bestuur van Movisie, is verheugd over de continuering. 'De Wmo-werkplaatsen hebben goed zicht op de lokale praktijk. Door een goede wisselwerking kunnen wij de vertaalslag maken naar het landelijke niveau. Uiteraard heeft Movisie de intentie om de landelijke ondersteuning en communicatie van de Wmo-werkplaatsen voort te zetten.'

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief