29 september 2014

Iedereen die deelneemt aan de samenleving komt, al dan niet beroepsmatig, in aanraking met situaties die opmerkzaam zijn. In het huidige maatschappelijke beeld is er een neiging om je ‘niet met andermans zaken te bemoeien’ en te wijzen op de eigen vrijheid en verantwoordelijkheid. Daar waar het echt uit de hand dreigt te lopen wordt van anderen, zoals zorg -en dienstverleners en overheid, verwacht dat zij ingrijpen.

Meer actieve rol van burgers

In de Wmo-werkplaats Twente richten we ons op het bevorderen van de signaleringsfunctie in de wijken. We streven naar een meer actieve rol van burgers door te werken aan meer bewustzijn van hun burger - ‘noaber’- plicht om in actie te komen als men iets opmerkt. Hierbij moeten wijkbewoners kunnen rekenen op maatschappelijke ondersteuning van de professionele zorg en dienstverleners. Enerzijds om hen te ondersteunen bij de eigen mogelijkheden wat te doen, anderzijds om in een zo vroeg mogelijk stadium en waar nodig zaken op te pakken.

Meldingen beoordelen

De professional in de wijk moet niet alleen toegerust zijn met een meldingssysteem, maar ook met tools om meldingen te ‘beoordelen’ en op grond daarvan acties ondernemen. Deze beoordeling vindt plaats na verdere probleemverheldering en screening of triage, aan de hand van afgesproken prioriteringscriteria. Dit is vooral aan de orde in een multidisciplinair team, waarin samengewerkt wordt vanuit verschillende beroepsachtergronden.

Signaleringssyteem

In de Wmo-werkplaats Twente hebben we een multidisciplinair signaleringssysteem ontwikkeld voor professionals die in de wijk samenwerken. Hierbij zijn de prioriteringscriteria zoveel mogelijk geobjectiveerd en is het uitgangspunt dat professionals van elkaars expertise gebruik moeten maken om samen de urgentie te bepalen.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in het signaleringssysteem of wilt u informatie over een training over het systeem? Dan kunt u contact opnemen met Margriet Braun: b.m.braun@saxion.nl

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief