Invulling geven aan wijkgericht werken met de WijKring

16 juli 2018

De handreiking ‘In verbinding met de wijk’ beschrijft in zes stappen hoe er binnen de aanpak WijKring invulling gegeven wordt aan wijkgericht werken. WijKring is een Nijmeegs initiatief gebaseerd op het Engelse model KeyRing. WijKring is een groep van ongeveer 9 mensen met een ondersteuningsvraag, die op loopafstand van elkaar (gaan) wonen. Zij helpen elkaar, kijken wat er in de wijk te doen is en wat zij zelf voor de wijk kunnen betekenen.

10 adviezen voor Rotterdams beleid over informele zorg en ondersteuning

10 juli 2018

De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid houdt zich al enige jaren bezig met de thematiek 'formeel-informeel'. Op basis van eerder onderzoek en een speciale focusgroep, die de Werklaats in april heeft georganiseerd, formuleert de Werkplaats tien adviezen voor Rotterdams beleid over informele zorg en ondersteuning.

Symposium Integraal werken kent vele gezichten

20 juni 2018

Integraal werken kent vele gezichten. Bent u benieuwd naar verschillende ideeën over integrale dienstverlening? Kom dan naar het minisymposium van Werkplaats Sociaal Domein Flevoland op 3 oktober 2018.

Werkplaatsen Sociaal Domein naar volgende fase

20 juni 2018

Het Ministerie van VWS en de VNG hebben akkoord gegeven voor de doorontwikkeling van de Werkplaatsen Sociaal Domein na 2018. In een brief aan de Werkplaatsen benoemen zij de meerwaarde van de Werkplaatsen: ‘De meerwaarde van de Werkplaatsen Sociaal Domein is dat zij, vanuit de lokale/regionale context, met relevante partners stappen zetten in het versterken van lerende uitvoeringspraktijk gericht op ondersteuning bij kwetsbaarheid.’

20 september 2018: Gelukkig en gezond in Utrecht!

18 juni 2018

Utrecht is in veel opzichten een unieke regio. Centraal in het land gelegen, de kleinste van alle provincies, een groot percentage hoger opgeleiden, veel dienstverlenende bedrijven en kennisinstellingen, een bible belt, jonge mensen in de stad en vergrijzing in het buitengebied. De regio kent om deze reden specifieke successen én uitdagingen en daarmee kansen om goede voorbeelden te delen én gezamenlijk oplossingsrichtingen te bedenken.

Handvatten ontwikkelen voor het begeleiden van mensen naar arbeid

15 juni 2018

Op 1 juni jl. is het ZonMw project ‘Inclusief werken – Ruimte voor klantmotivatie’ van start gegaan in Flevoland en Groningen. In het kader van ‘werken aan een inclusieve samenleving’ wordt binnen dit project gewerkt aan het ontwikkelen van effectieve handvatten die aansluiten bij de opdracht van de participatiewet, dat een ieder naar vermogen moet kunnen meedoen op de arbeidsmarkt en maatwerk aangeboden moet krijgen.

Helmondse ontmoetingsplaats voor kwetsbare mensen onder de loep

13 juni 2018

Hoe geef je zelfhulp voor mensen met verward gedrag vorm? En hoe breng je de wereld van gemeenten en ervaringsdeskundigen dichter bij elkaar? De gemeente Helmond experimenteert met Nei Skoen, een laagdrempelige ontmoetingsplaats. Fontys Hogeschool Sociale Studies onderzoekt de werkzame factoren.

Onderzoek Viaa: sociale wijkteams houden steeds beter koers

12 juni 2018

In vergelijking met 2017 lukt het professionals uit Zwolle, Ommen- Hardenberg en Steenwijkerland steeds beter om aan te sluiten bij de vragen van individuele bewoners en hun mogelijkheden. Professionals hebben hoge ambities en werken generalistisch, maar dit gaat niet ten koste van specialismen in de sociale (wijk)teams. De ontwikkeling van competenties van professionals en het leveren van maatwerk bij hulpvragen van inwoners laten een significante groei zien.

Financiële zelfredzaamheid van jongvolwassenen met LVB

11 juni 2018

De Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen heeft met subsidie van ZonMw een eerste project uitgevoerd voor de regionale ontwikkellijn Armoede: financiële zelfredzaamheid van jong-volwassenen met LVB. De opbrengsten zijn te vinden in een rapportage over het project, in verhalen van jongvolwassenen over omgaan met geld. Ook zijn de aanbevelingen verbeeld in korte films.

Netwerkbijeenkomsten Allemaal wijkwerkers

3 juni 2018

Op initiatief van het wijkteam worden sinds december 2017 in Almere verschillende interactieve netwerkbijeenkomsten voor professionals georganiseerd rondom actuele thema’s in het kader van ‘Allemaal wijkwerkers’.

De impact van organisatiemodellen op het handelen van professionals

30 mei 2018

Welke invloed hebben de verschillende organisatiemodellen van wijkteams en de rolopvattingen van gemeenten op de professionele autonomie van sociaal werkers? Deze vraag staat centraal in de pilot ‘De impact van organisatiemodellen op het handelen van professionals’ die de Werkplaats Sociaal Domein Twente in samenwerking met het programma Integraal Werken in de Wijk (IWW) is gestart. Annelies Kooiman (IWW en Movisie) en Nicole Ketelaar (Werkplaats Sociaal Domein Twente) lichten toe.

Congres 'Safe H(e)aven. Meedoen en meetellen in laagdrempelige buurtprojecten

30 mei 2018

Op 27 juni 2018 organiseert de Werkplaats Sociaal Domein Zwolle een bijeenkomst op het thema ‘formeel-informeel’. In de afgelopen drie jaren heeft de Werkplaats samen met de Universiteit voor Humanistiek, acht gemeenten en diverse zorgorganisaties in de regio, onderzoek gedaan naar de manier waarop kwetsbare groepen (ggz, lvb) ondersteuning krijgen bij het ontwikkelen van hun sociale netwerk in concrete buurtprojecten.

Lees de nieuwsbrief van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

30 mei 2018

In de nieuwste nieuwsbrief van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid leest u onder andere over de nieuwe publicatie 'Ruimte voor Ont-moeting', waarin de opbrengsten staan beschreven van het leertraject van de werkgroep 'Doorontwikkeling sociale wijkteams'.  

Op weg naar een optimaal samenspel!

15 mei 2018

Wat is er nodig vanuit beleid, organisaties en op de werkvloer om het samenspel tussen mensen met een ondersteuningsvraag, informele ondersteuners en de formele ondersteuning goed te laten verlopen, zodat er dichtbij huis ondersteuning op maat geboden kan worden? Praat mee tijdens een bijeenkomst van het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) op 14 juni 2018.

Reeks over vraagverheldering en oplossingen in WMO Magazine

24 april 2018

Jhoy Dassen en Jerôme van Dongen zijn als onderzoeker betrokken bij de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd. Zij publiceerden in 2017 een reeks artikelen over vraagverheldering en oplossingen binnen de Wmo in het WMO Magazine. Deze artikelen schreven zij in het kader van hun onderzoek naar deze thematiek.

Pagina's

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief