26 oktober 2017

In de gemeente Heerlen worden braakliggende publieke open ruimtes teruggegeven aan burgers met als doel bottom-up burgerinitiatieven te ontwikkelen. Een zogeheten ‘brooker’ legt binnen dit project van de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd verbindingen tussen de overheid, burgers en de markt. Samira Louali, docent-onderzoeker bij Zuyd Hogeschool geeft tijdens de conferentie van de Werkplaatsen Sociaal Domein op 8 november een workshop waarin het project ‘Gebrookersbos’ centraal staat: ‘Sociale innovatie in de wijk: middels burgerinitiatieven, sociaalmakelarij en onderzoek werken aan gebiedsontwikkeling’.

Wat is karakteristiek aan de Werkplaats waar jij bij betrokken bent, waar ligt de focus?

‘De Kenniswerkplaats Sociaal Domein Zuyd ondersteunt praktijkorganisaties, (aankomende) professionals en burgers in hun taken en rollen binnen de transformatie van het sociaal domein. Er wordt gewerkt volgens quatro helix: een model van intensieve samenwerking tussen burgers, gemeenten, (zorg)aanbieders en kennisinstituten. Gezamenlijk creëren zij het programma van de kenniswerkplaats op het gebied van onderzoek, ontwikkeling, ondersteuning en onderwijs. De kenniswerkplaats werkt dus voor én met de praktijk aan actuele vragen in het sociale domein.

Ons onderzoeksprogramma bestaat concreet uit drie programma’s: Wmo, jeugdhulp en de materiële burger (Participatiewet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening). Maar naast de Wmo wordt aandacht besteed aan vraagstukken die verbonden zijn met de Participatiewet en de Jeugdwet. Ook de reeds opgebouwde expertise op het gebied van integratievraagstukken, informele zorg en de demografische transitie, zoals krimp en vergrijzing, zijn aangehaakt aan het onderzoeksprogramma.

Kortom, de kenniswerkplaats richt zich dus op de volle breedte van het sociale domein waarbij we juist ook de onderlinge verwevenheid van die domeinen als belangrijk uitgangspunt zien. De eigen unieke Limburgse situatie vormt daarbij de context.’

Op welke manier werk(t) jij of jouw Werkplaats aan sociale inclusie? 

‘De kenniswerkplaats is een onderdeel van het lectoraat sociale integratie, verbonden aan Zuyd Hogeschool. Daarbinnen worden vanuit diverse kanten integratievraagstukken aangevlogen waarbij in-clusie een belangrijk principe is.’

Waar gaat jouw workshop op 8 november over en wat gaat er tijdens de workshop gebeuren?

‘De workshop staat in het teken van sociale innovaties in wijken waarbij onderzoek en praktijk met elkaar verbonden worden. Ter illustratie introduceren we het project ‘Gebrookerbos’. Binnen dit project worden bottom-up burgerinitiatieven in lege open ruimtes gerealiseerd. Specifiek gaat het hierbij om initiatieven die bijdragen aan gebiedsontwikkeling van wijken in krimpgebieden en hoe deze een impuls kunnen geven op sociaal, economisch en cultureel vlak. Deelnemers gaan actief aan de slag door te brainstormen over welke elementen van belang zijn om bottom-up burgerinitiatieven ruimte te geven.’

Voor wie is de workshop vooral bedoeld en waarom moeten zij naar jouw workshop komen?

‘De workshop is bedoeld voor sociale professionals opbouwwerkers, beleidsmedewerkers, onderzoekers, stad/gebiedsontwikkelaars of geïnteresseerden in wijkgerichte interventies, ruimtelijke burgerinitiatieven en leefbaarheidsvraagstukken op wijkniveau. Zij krijgen inzicht in de proeftuin ‘Gebrookerbos’. De bottom-up burgerinitiatieven hebben als doel het verbeteren van de sociale vitaliteit van wijken in Heerlen.’

Wat zijn de plannen van jouw Werkplaats voor komend jaar?

‘De diverse projecten in het onderzoeksprogramma worden in 2018 voortgezet en afgerond. Tevens komen er een aantal nieuwe projecten aan op het gebied van jeugdhulp en de materiële burger. In maart 2018 vindt een Limburgse conferentie plaats.’

Meld je aan voor de conferentie!

Op 8 november vindt de conferentie Samen leren en ontwikkelen voor een inclusieve samenleving plaats. De conferentie wordt gezamenlijk door de Werkplaatsen Sociaal Domein en sacHSS georganiseerd. In plenaire sessies schetsen deskundigen hun perspectieven op het pad naar inclusie. In workshops ga je met actuele thema’s aan de slag via leer- en ontwikkelmethoden uit de praktijk van de Werkplaatsen. Meld je aan!

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief