19 juni 2015

'Wmo-werkplaatsen hebben een succesvolle formule gevonden als het gaat om kennisontwikkeling en (vooral ook) het toepassen en gebruik van kennis in de praktijk. Zet dit potentieel ook in voor de (noodzakelijke) transformatie op lokaal en regionaal niveau binnen het brede sociaal domein.'

Advies

Zo luidt het advies van Zunderdorp Beleidsadvies & Management, dit bureau deed in opdracht van VWS en de VNG onderzoek naar het functioneren van de Wmo-werkplaatsen.

Professionalisering

In Wmo-werkplaatsen werken hogescholen (lectoraten), zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten (regionaal) samen aan professionalisering van de beroepspraktijk in de zorg- en welzijnssector. Dit gebeurt door onderzoek, ontwikkeling, onderwijs en ondersteuning (‘de vier O’s’). Zunderdorp raadt aan om de Wmo-werkplaatsen te blijven ondersteunen, zodat de sterke punten verder kunnen worden uitgebouwd.

Het potentieel voor het brede sociaal domein zit in kennis over thema’s als sociale teams/integraal werken, interdisciplinair samenwerken, eigen kracht/zelfregie en de verschuiving van formele naar informele zorg en ondersteuning.

Praktijk centraal

De Wmo-werkplaatsen hebben zich als samenwerkingsverbanden zeer dicht op de praktijk gepositioneerd. Op die manier lukt het om vragen uit de praktijk centraal te stellen, dat maakt implementatie van bevindingen of onderzoeksresultaten kansrijker. Vooral krachtig is de wisselwerking tussen onderzoek, onderwijs en praktijk: de driehoek die aan de basis staat van de Wmo-werkplaatsen.

Meer informatie

Het ministerie van VWS en de VNG zijn positief over het advies, de komende tijd besluit de VNG over de uitvoering ervan.

Download het adviesrapport Uit de steigers: advies over doorontwikkeling Wmo-werkplaatsen.

Bron: VNG

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief