11 december 2015

Wat is er gedaan en bereikt? Wat hebben onderzoekers, docenten, studenten en het werkveld geleerd? Wat kan er beter en hoe gaan we verder? Vragen die centraal stonden tijdens het symposium ‘Naar een vitale Friese regio’, waar de resultaten en ervaringen van twee jaar Wmo-werkplaats Friesland werden gedeeld. 'De aanpak van de Wmo-werkplaats heeft zich bewezen en zetten we door. Op naar drie minstens zo dynamische jaren en even veel enthousiasme.'

Kennisnetwerken verbinden met praktijk

Woorden uit de mond van senior beleidsadviseur Bas Bijl van het ministerie van VWS die na de pauze vertelde dat de Wmo-werkplaatsen een belangrijke rol spelen in zowel het vertalen van het nieuwe zorg- en welzijnsbeleid (WNS) naar de werkvloer als in het leren in en van de praktijk. 'De werkplaatsen verbinden landelijke, regionale en lokale kennisnetwerken met praktijkvragen en -ervaringen. Een mooi voorbeeld van hoe onderzoek, onderwijs en werkveld kunnen samenwerken en elkaar aanvullen. De cases die ik vanmiddag hoorde bevestigen dat beeld én ons besluit om de werkplaatsen te continueren en uit te breiden met de thema’s jeugdzorg, passend onderwijs en werk en inkomen.'

Uitbreiding

Goed nieuws dus voor Wmo-werkplaats Friesland en de ruim honderdvijftig bezoekers die het symposium op NHL Hogeschool trok. Het ministerie stelt wel enkele eisen aan het vervolg. Ze ziet graag dat gemeenten een prominente rol toebedeeld krijgen en dat het aantal deelnemers wordt vergroot.

Veranderingsproces

Tijdens de conferentie werd teruggeblikt op twee jaar Wmo-werkplaats Friesland. Lector Evelyn Finnema: 'We moeten de verzorgingsstaat achter ons laten en ons als burgers bewust worden van de eigen verantwoordelijkheid en onze rol in de samenleving. Dat is een veranderingsproces en vergt tijd. Ook voor organisaties en professionals die zich een andere manier van denken en samenwerken moeten aanleren.'

Resultaten per thema

De Wmo-werkplaats Friesland heeft zich de afgelopen twee jaar met verschillende thema's bezig gehouden. Op het symposium vertelden medewerkers over wat er per thema is gedaan en bereikt:

  • E-Health: er is een digitale gereedschapskoffer ontwikkeld, waarmee hulp- en zorgverleners beter aan de vraag van cliënten kunnen voldoen. De koffer is tevens gevuld met een e-learning module.
  • Eenzaamheid: naar eenzaamheid is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan. In het verlengde hiervan ontwikkelde en gaf Wmo-werkplaats Friesland een training voor hulp- en zorgverleners.
  • Gebiedsgericht werken: de coaches van het team Gebiedsgericht Werken hielpen de afgelopen twee jaar 25 wijk-, dorps- en gebiedsteams bij het implementeren van de nieuwe, vraaggestuurde manier van werken.

Lees alle informatie over het symposium in deze nieuwsbrief van de Wmo-werkplaats Friesland.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief