23 april 2020

Vrijwel alle (jeugd)professionals in het sociaal domein hebben te maken met armoedeproblematiek in gezinnen. Welke handvatten hebben deze professionals nodig om dit taaie vraagstuk effectief aan te pakken? Binnen de themawerkgroep Armoede bleek dit een gedeelde leervraag.

Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool Rotterdam maken in opdracht van Divosa een handreiking kinderarmoede voor professionals in het sociaal domein. Afgesproken is om dit in samenwerking met de themawerkgroep Armoede te doen. Concreet zijn zes Werkplaatsen Sociaal Domein, het NCJ, het NJi, Movisie en de Kinderombudsman aangehaakt om dit traject te versterken met kennis, kunde en netwerk én om hier zelf ook van te leren.

De ambitie van de Werkplaatsen Sociaal Domein is om lokale en landelijke kennis beter aan elkaar te verbinden. Rondom vier thema’s, waaronder armoede, zijn themawerkgroepen gevormd met daarin lokale en landelijke partijen. Dit project is een voorbeeld van hoe de samenwerking tussen Werkplaatsen Sociaal Domein en landelijke partners steeds meer vorm krijgt.

Drie rondes

Er is een klankbordgroep gevormd om mee te denken in dit traject en de Werkplaatsen Groningen, Twente, Nijmegen, Utrecht, Zuyd en Zuid-Holland Zuid dragen bij aan de digitale raadpleging onder professionals hierover. Dit gebeurt in drie rondes, waarbij steeds de opbrengsten van de eerdere ronde worden teruggekoppeld, zodat de deelnemers op elkaars inbreng kunnen reageren. Als het mogelijk is, volgt in oktober een verdiepende expertmeeting.

Vervolg op Omgaan met armoede op scholen

De handreiking is een vervolg op de handreiking voor het omgaan met armoede op scholen (primair en voortgezet onderwijs). De verwachting is dat de handreiking halverwege 2021 wordt gepubliceerd. Voor vragen of opmerkingen, neem contact op met Christine Kuiper van Movisie.

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief