‘Whatever you do for me without me, you do against me’ (Gandhi)

De Wmo-werkplaats Amsterdam en de gemeente Amsterdam organiseerden op dinsdag 18 november 2014 samen een kick-off ‘Samen DOOR’ voor en door de Samen Doen teams (sociale wijkteams Amsterdam). De praktijkanalyses die uitgevoerd zijn door de Wmo-werkplaats Amsterdam en de effectevaluatie van de ‘Samen Doen’-teams in opdracht van de gemeente vormden de aanleiding om na te denken over de nabije toekomst van de wijkteams in de regio Amsterdam.

Evaluatie Samen Doen

De dag begon met een presentatie van de effectevaluatie van de Samen Doen teams in gemeente Amsterdam, uitgevoerd door Intraval. Uit deze evaluatie bleek dat 94% van de cliënten van Samen Doen teams een meervoudige problematiek heeft en daarmee tot de beoogde doelgroep behoort. De werkwijze van de multidisciplinaire teams, zoals het outreachend werken en het versterken van de eigen kracht van de cliënt, werd positief geëvalueerd. Bij 60% van de cliënten werd gedurende de interventie de zelfredzaamheid vergroot, bij 14% nam de zelfredzaamheid af gedurende de ondersteuning van de Samen Doen-teams en bij 26% bleef de zelfredzaamheid gelijk. Het motto ‘meer voor minder’ blijkt voor het ‘outreachend’ werken niet van toepassing te zijn: pas op langere termijn zal deze (meer preventieve) methode tot kostenbesparing leiden.

Drie aandachtspunten

Intraval noemde drie aandachtspunten voor de Samen Doen teams: ten eerste ontbreekt in de multidisciplinaire teams vaak specialistische kennis op het gebied van psychiatrische problematiek en de schuldenproblematiek. Ten tweede voelen nog niet alle teamleden zichzelf ‘generalist’, deze generalistische mentaliteit zal door bijscholing en lerend ontwikkelen verder kunnen worden vergroot. Ten slotte is het belangrijk om de kosteneffectiviteit beter in kaart te kunnen brengen met een meer transparante verslaglegging.

Participatiesamenleving

Martin Stam, lector van de Wmo-werkplaats Amsterdam, haalde in zijn presentatie de toepasselijke uitspraak van Gandhi aan: ‘Whatever you do for me without me, you do against me’. De Samen Doen teams werken gebiedsgericht en proberen samen met cliënten en hun omgeving de eigen kracht en regie van de cliënt in hun eigen leefomgeving en belevingswereld te vergroten. Martin Stam deed een directe oproep aan alle sociale professionals in de zaal om zichzelf veel sterker positioneren en op deze manier met beroepstrots het professioneel handelen op de kaart te zetten.

Groepsgesprekken

Gedurende de middag gingen alle aanwezigen in kleine groepjes uiteen om te praten over een specifiek thema, bijvoorbeeld: regie voeren en cliënt aan het stuur – gaat dat wel samen? Naast succesfactoren en belemmeringen werden ook concrete voorstellen opgeschreven die in een plan voor 2015 verwerkt worden. Na een uitgebreide bespreking werd de dag afgesloten met een gezellig ontspannen diner.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief