14 september 2018

Ouderen, mensen met psychiatrische problematiek en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt activeren en laten participeren in de lokale gemeenschap en uiteindelijk in de samenleving. Dit is het doel van een nieuw project dat de Werkplaats Sociaal Domein regio Zwolle in oktober start in samenwerking met de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Agora, twee GGD’s, circa twintig gemeenten en diverse organisaties in Overijssel en Gelderland.

In mei 2018 organiseerde de Werkplaats Sociaal Domein een ‘netwerkbijeenkomst ggz’, met ervaringsdeskundigen, professionals en beleidsmakers uit de ggz-sector en docenten en onderzoekers van Hogeschool Viaa. Een van de wensen die voortkwam uit deze netwerkbijeenkomst was om meer aandacht te besteden aan de rol van sport en beweging voor mensen met ggz-problematiek. Met deze wens zijn diverse partijen aan de slag gegaan: er werden plannen gemaakt en een subsidie aangevraagd bij ZonMW.

Integrale aanpak

Het project moet resulteren in een betere samenwerking rond kwetsbare groepen, specifiek ouderen, mensen met psychiatrische problematiek en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn groepen die vaak  problemen ervaren op meerdere levensterreinen tegelijk. Hiervoor is goede afstemming nodig tussen partijen die een rol spelen bij de ondersteuning, begeleiding, zorg- en hulpverlening. Dit vraagt een integrale aanpak van gemeentelijk beleid.

Ontwikkeling en uitvoering gaan hand in hand

Een breed samenwerkingsverband is gevormd van beide werkplaatsen, gemeenten en GGD’s in IJsselland en de Achterhoek, en organisaties met expertise op het gebied van welzijn, sport & bewegen. Ontwikkeling en uitvoering gaan hand in hand. Ervaringen uit de praktijk, resultaten van onderzoek en specialistische expertise dragen samen bij aan continue kwaliteitsverbetering wat weer bijdraagt aan het overstijgende doel om kwetsbare groepen optimaal te laten participeren in de samenleving. De rol van de Werkplaats Sociaal Domein is vooral het begeleiden van het leerproces van de betrokken partijen en het vormgeven van onderzoek onder de kwetsbare groepen, zodat hun behoeften en ervaringen goed gehoord worden en vertaald worden in concrete acties.

Het project is onderdeel van het programma ‘Gemeenten aan de slag met preventie’ van ZonMW.

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief