15 februari 2018

Sociale (wijk)teams krijgen steeds vaker een rol in de uitvoering van de Participatiewet. Betrokkenen uit zes gemeenten gingen daarom vanuit het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland (één van de 14 Werkplaatsen Sociaal Domein) samen op zoek naar kansen en belemmeringen bij de integratie van de Participatiewet. Het werd een inspirerende en leerzame bijeenkomst.

De inbreng van de gemeenten diende als voorbeeld voor het verdiepingsgesprek. Het kennisplatform heeft drie gemeenten met verschillende profielen naast elkaar gezet: Haarlem, Zaanstad en Hilversum. Waar Haarlem en Zaandam wijkteams hebben, heeft Hilversum dat bijvoorbeeld niet. Daar wordt gewerkt met integrale zorg en buurtnetwerken. In Zaanstad hebben de sociale wijkteams een centrale plek in de uitvoering van de Participatiewet, terwijl in Haarlem de Dienst Werk en Inkomen het eerste contact heeft met een werkzoekende en het wijkteam pas daarna de plek is waar mensen die voor activering in aanmerking komen naar worden doorverwezen.

Verschillende culturen

Uit het gesprek bleek dat binnen een gemeente vaak twee perspectieven en culturen bestaan die niet gemakkelijk met elkaar te verenigen zijn. Het sociaal team, dat staat voor ondersteuning en zorg van mensen met een hulpvraag, met vaak kwetsbare burgers, kunnen in het geval van een burn-out geadviseerd worden om rustig aan te doen. Terwijl een medewerker van het participatieteam- of bedrijf bij diezelfde persoon er op inzet om hem weer zo snel aan het werk te krijgen. In de uitvoering, ongeacht of je nu wel of niet in een team met elkaar werkt, levert dat spanningen op. Die spanningen kunnen lastig zijn, maar zijn tevens vertrekpunt om met elkaar de samenwerking op orde te krijgen en te verbeteren. Zonder wrijving geen glans!

De beweging naar ‘meer integraal’ en ‘dichter bij de burger’ zal de komende jaren nog veel vragen van alle betrokkenen. Naast de stevige cultuurverschillen is er ook sprake van een ander type professionaliteit en vraagt de toekomst een ander type competenties van medewerkers. Denk daarbij aan dwars denken, durven doen en leren balanceren of investeren in vakmanschap.

Meer informatie

Lees meer uitkomsten, tips en bevindingen In het uitgebreide e-verslag op de website van het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland.

Nieuwsbrief Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland

Meer over de activiteiten van het Kennisplatform Sociaal Domein Nord-Holland leest u in de nieuwsbrief. Lees onder andere meer over de Kennisuitdaging die het kennisplatform organiseert op 15 maart 2018 over Preventie en vroegsignalering in het sociaal domein. En waarom volgens hoogleraar Langdurige zorg en Dementie Anne-Mei The een andere visie op dementie noodzakelijk is.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief