De gemeente Elburg heeft in de afgelopen jaren geïnvesteerd in het goed uitwerken van de WMO voor haar burgers. Daarbij is ook specifieke aandacht geweest voor enkele doelgroepen als de verstandelijk beperkte burgers.

De gemeente constateert dat zij de doelgroep mensen met een psychiatrische beperking nog onvoldoende in beeld heeft. De wens is om middels onderzoek meer expertise te ontwikkelen rondom cliëntondersteuning aan burgers met psychische en/of psychosociale problemen.

Cliëntondersteuning heeft de versterking van de regie van een persoon ten doel om daarmee zijn of haar zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie te bevorderen. Ketenpartners uit zowel de zorg (ggz) als maatschappelijke dienstverlening sluiten zich aan en willen hun aanbod graag kritisch tegen het licht houden vanuit verdiepend vraaggericht onderzoek.

Lees verder op de blog van de Wmo werkplaats Nijmegen.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief