5 oktober 2015

Dit najaar brengen de Wmo-werkplaatsen maar liefst vier publicaties uit. Eind van dit jaar volgen er nog vier. De publicaties lopen uiteen van praktische werkboeken tot casuïstiekbundels en leerboeken.

Eenzaam ben je niet alleen

Samen werken aan een nieuwe blik op eenzaamheid en sociaal isolement

Eenzaamheid en sociaal isolement treft mensen van alle leeftijden en uit alle lagen van de samenleving. Een integrale benadering ontbreekt in Nederland. De meeste handvatten richten zich op signaleren en soms op het bespreekbaar maken van de problemen. De Wmo-werkplaatsen ontwikkelden een werkwijze die zich richt op de verschillende fases van de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement: van signaleren tot en met lokale samenwerking. Met dit werkboek kunnen professionals en vrijwilligers elkaar helpen bij de ondersteuning van mensen die hiermee kampen. Het werkboek focust op het (leren) luisteren naar de persoon. Vervolgens bepalen hulpverlener en cliënt samen de volgende stappen. De beschreven werkvormen leren professionals om in actie te komen vanuit wat de persoon zelf kan en wil, zo mogelijk samen met het sociale netwerk. Download en/of bestel het werkboek.

Leren Transformeren

Hoe faciliteer je praktijkinnovatie in tijden van transitie?

In het nieuwe sociale stelsel volstaan klassieke vormen van leren en onderwijzen niet meer. De nieuwe werkelijkheid moet al doende nog worden uitgevonden. Wat kun je organiseren om het leren van diverse betrokkenen te ondersteunen, zonder al te veel te sturen? Dat is de kern van dit boek over transformatieleren. Het boek biedt een aantal boeiende inzichten hoe in de praktijk nieuwe vormen van leren gestalte kunnen krijgen. Leervormen die actiegericht en innovatief zijn en die teams en lokale netwerken helpen hun praktijk te ontwikkelen. Hierbij gebruikmakend van alle kracht die aanwezig is: burgerkracht, beroepskracht, organisatiekracht, ondernemerskracht en leerkracht. Download en/of bestel deze publicatie.

Stilstaan om vooruit te komen

Casuïstiekbundel rond het thema informele ondersteuning

Sociale professionals hebben behoefte aan houvast en vinden dat niet meer alleen in vaste standaarden en methodieken. De manier waarop de professional zijn cliënt benadert, hun onderlinge relatie en de situatie waarin ze zich bevinden worden steeds belangrijker. Dat betekent dat professionals steeds opnieuw aan de hand van de situatie keuzes moeten maken in hoe te handelen. Deze bundel met casuïstiek uit de praktijk van social work nodigt (toekomstige) professionals en docenten uit om in gezamenlijkheid te reflecteren op de verhalen. De bij de casussen aangeleverde dialoog- en verdiepingsvragen kunnen hierbij helpen. Ze zijn zo geformuleerd dat ze iedereen uitnodigen om met een open blik de situatie te beschouwen en het directe oordeel uit te stellen. Download en/of bestel de bundel.

Lerende sociale professionals

Werkboek Wmo praktijken

Deze bundel biedt een overzicht van de resultaten van het praktijkgerichte onderzoek van de Wmo-werkplaats Rotterdam in de afgelopen jaren. Zeven beloftevolle praktijken zijn onderzocht en samen met de betrokkenen is gesproken over het verder ontwikkelen ervan. Rond de beloftevolle praktijken en de bredere thematiek van decentralisaties in het sociale werkveld heeft de Wmo-werkplaats ook activiteiten georganiseerd over kennisdeling en reflectie. Dat past bij de lerende aanpak die is gekozen. Tegen die achtergrond zijn aan elk hoofdstuk een of meer casussen toegevoegd en zijn daarbij leervragen geformuleerd. Download en/of bestel de bundel.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief