De sociale sector staat door bezuinigingen en decentralisaties voor grote uitdagingen. De evaluatie van aanpakken en interventies kan professionele organisaties die informatie geven die nodig is om effectief te werken. Daarom nodigt MOVISIE onderzoekers van universiteiten, hogescholen en andere kennisinstituten uit om voorstellen in te dienen voor het onderzoeksprogramma Inzicht in sociale interventies.

Het onderzoeksprogramma Inzicht in sociale interventies maakt deel uit van het programma Effectieve sociale interventies van MOVISIE. Het doel van Effectieve sociale interventies is te bevorderen dat interventies in de sociale sector worden toegepast en verbeterd, zodat cliënten en burgers beter worden bediend. Het onderzoeksprogramma 'Inzicht in sociale interventies' stimuleert evaluatieonderzoek dat past bij de sociale sector.

Over het onderzoeksprogramma
De onderzoeken van Inzicht in sociale interventies gaan na hoe je te weten komt of sociaal werk effectief is. Welke vormen van onderzoek lenen zich het beste om te weten komen wat wel of niet werkt in de sociale sector? Het betreft hier evaluatieonderzoek in brede zin. Alle vormen van evaluatieonderzoek naar interventies komen in principe in aanmerking voor het onderzoeksprogramma. Dit kan onderzoek zijn dat praktijkwerkers (deels) zelf kunnen uitvoeren, maar ook onderzoek waarvoor specialistische onderzoekskennis nodig is.

Twee elementen vormen de kern van het onderzoeksprogramma:

  • Het onderzoek wordt uitgevoerd in de praktijk van de sociale sector en richt zich op één of meer concrete, in de praktijk veelgebruikte en doordachte interventies.
  • In het onderzoek wordt een bij de interventie passende vorm van evaluatieonderzoek uitgewerkt en uitgetest. Het toepassen van een – in Nederland – niet vaak toegepaste, vorm van evaluatieonderzoek strekt tot aanbeveling.

 

Het kan gaan om onderzoek waarbij voorop staat of een interventie werkt (innovatief monitoronderzoek of effectonderzoek), en om onderzoek naar hoe een interventie werkt (bijvoorbeeld realistische evaluatie, de Theory of change of een andere vorm van kwalitatief evaluatieonderzoek). Onderzoek binnen het programma heeft een dubbele opbrengst: het genereert kennis over de bruikbaarheid van een vorm van evaluatie én over de werkzaamheid van een interventie zelf. Beide onderdelen dienen in het onderzoek te worden uitgewerkt.

Thema’s
De onderzoeken in het onderzoeksprogramma worden gepubliceerd in een groeiende reeks. Sinds 2008 zijn 25 onderzoeken gestart en 17 onderzoeken afgerond. Dit heeft geleid tot een serie publicaties over uiteenlopende thema’s in de sociale sector als activering, vrijwillige inzet, mantelzorg, radicalisering, wijkgericht werken, empowerment, gezinsbegeleiding, jongerenwerk en sociale integratie van mensen met een psychische of verstandelijke beperking.

Bevordering van informele sociale steunstructuren
In 2013 is het thema voor het indienen van voorstellen: ‘Informele sociale steunstructuren’. Voorstellen moeten betrekking hebben op dit thema. Daarbij kan het gaan om alle vormen van het tot stand brengen, faciliteren, stimuleren en versterken van informele sociale steunstructuren.

Uw projectidee indienen?
De beoordeling van de onderzoeksaanvragen zal getrapt plaatsvinden. Via onderstaand formulier kunt u uw projectidee indienen. De onafhankelijke begeleidingscommissie, bestaand uit vertegenwoordigers uit praktijk en wetenschap, bepaalt vervolgens welke ideeën in aanmerking komen om verder te worden uitgewerkt tot een onderzoeksvoorstel. Belangrijke voorwaarden om rekening mee te houden zijn:

  • Het totale beschikbare budget voor deze ronde is 100.000 euro. Co-financiering (inzet van eigen middelen) strekt tot aanbeveling.
  • Het onderzoek wordt uitgevoerd door een ervaren onderzoeker.
  • Het onderzoek start in 2013 en is in 2014 afgerond.
  • Er wordt een consortium samengesteld (met daarin naast een onderzoeks- of kenniscentrum minstens één praktijkorganisatie).

 

De overige selectiecriteria vindt u terug in het formulier. De uiterste inleverdatum voor projectideeën is 1 april 2013 in! Meer informatie over het onderzoeksprogramma en de opbrengsten vindt u op de website van Movisie. Of download de brochure.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief