7 september 2020

Gemeenten kunnen zich vanaf nu aanmelden voor het Verbetertraject ‘Samenwerken aan een betere toegang sociaal domein’. In dit traject leren en verbeteren gemeenten samen met lokale partners, cliëntvertegenwoordigers en inwoners hoe de toegang merkbaar beter kan. De eerste tranche met deelnemende gemeenten start half oktober, aanmelden voor deze tranche kan tot en met 1 oktober. Heeft jouw gemeente zich al aangemeld?

Gemeenten zijn inmiddels vijf jaar verantwoordelijk voor de omvangrijke taken op het gebied van de (langdurige) ondersteuning en zorg aan inwoners thuis. Hoewel er al veel goed gaat, ervaren inwoners dat de uitvoering op een aantal thema’s beter kan. In het Verbetertraject ‘Samenwerken aan een betere toegang sociaal domein’, kort gezegd: Verbetertraject Toegang, werken gemeenten aan verbetering van de toegang tot hulp en ondersteuning binnen het sociaal domein. Aan dit verbetertraject hebben diverse organisaties, waaronder de VNG en cliëntorganisaties Ieder(in), Per Saldo, Mind, zich verbonden.

 

Merkbaar verbeterde toegang

Het is belangrijk dat inwoners toegang hebben tot de juiste en passende zorg en ondersteuning. Zeker als het gaat om knelpunten van inwoners en gezinnen in een kwetsbare positie, als er bijvoorbeeld sprake is van complexe (multi)problematiek. Project toegang werkt aan structurele verbetering van de toegang; het richt zich op de kwaliteit van de uitvoering en het aanpakken van knelpunten. Inwoners plukken zo snel mogelijk de vruchten van de verbeterslag. Het verbetertraject sluit aan bij de lokale behoeften en wensen van professionals, gemeenten en inwoners. Door samen te leren en ontwikkelen in de praktijk, en door elkaar aan te spreken op zaken die nog niet goed gaan, maken we met elkaar snelle verbeterslagen. Daarbij benutten we nadrukkelijk de al beschikbare kennis en inzichten. Een integrale en samenhangende aanpak is van belang, waarbij gemeente, zorg en ondersteuning vanuit het belang van de inwoner denken. De intensiteit en doorlooptijd van het traject sluit aan bij de mogelijkheden en wensen van de gemeente. Het resultaat van dit traject is een merkbaar verbeterde toegang tot ondersteuning waarin gemeenten, cliënten en maatschappelijke partners samenwerken. 

Hoe wordt er in het verbetertraject aan betere toegang gewerkt?

Hoe kun je als gemeente de toegang tot begeleiding, participatie en zorg verbeteren? Hoe zorg je ervoor dat deze goed aansluit bij inwoners met ondersteuningsvragen? Door samen te leren en te ontwikkelen in de praktijk, en door elkaar te wijzen op zaken die meer aandacht nodig hebben, kunnen gemeenten zelf snelle verbeterslagen maken. Met als resultaat een merkbaar verbeterde toegang, waarin gemeenten, cliënten en maatschappelijke partners samenwerken. In het Verbetertraject wordt er op de volgende manier gewerkt:

 • Je werkt actief samen met inwoners, cliënten en relevante stakeholders binnen je gemeente en met collega-gemeenten op het door te kiezen vraagstuk(ken) rondom de toegang.
 • Je verrijkt kennis over aanpakken om toegang op beleids- en uitvoeringsniveau te verbeteren.
 • Je werkt met de meest actuele wetenschappelijke, praktijk- en ervaringskennis, aangereikt door experts.
 • Je ontvangt tools en inzichten van experts om jullie verbeteropgave in de toegang goed te kunnen monitoren en maakt daarmee inzichtelijk wat de vorderingen zijn.
 • Deelnemende gemeenten werken aan hun eigen gekozen verbeteropgaven en wisselen regionaal en landelijk kennis en ervaringen uit.
 • De geleerde lessen en ervaringen vinden hun weg naar landelijke niveau en worden daar zo nodig opgepakt.

Wat biedt het verbetertraject?

 • Experts op de voor jouw relevante thema’s: Je krijgt toegang tot de meest actuele wetenschappelijke, praktijk- en ervaringskennis, aangereikt door experts die jou ondersteunen in jullie verbeteropgave.
 • Zelfscan en monitoringinstrumenten: Je krijgt de beschikking over een zelfscan en monitoringinstrumenten om:
  - grip te krijgen op de lokale verbeteropgave;
  - zichtbaar te maken wat werkt en wat niet werkt bij het oplossen van het vraagstuk;
  - het bereikte effect in beeld te brengen.
 • Platform voor kennis delen: Je kunt gemakkelijk ervaringen uitwisselen met andere deelnemers aan het programma en van elkaar leren.

Wat vragen we?

 • De gemeente wil werken aan een zelf te kiezen vraagstuk rondom toegang, in samenwerking met lokale partners.
 • Gedurende het traject betrek je cliënten en inwoners bij de doorontwikkeling van de toegang.
 • De gemeente heeft behoefte aan samen leren, zowel met lokale partners, cliënten en inwoners als met collega-gemeenten en experts vanuit praktijk, wetenschap en beleid, die verfrissend kunnen kijken naar de voorliggende vraagstukken.
 • Deelname aan het verbetertraject wordt bestuurlijk, vanuit alle deelnemende partijen, gedragen.
 • Er is bereidheid en mogelijkheid om voldoende personele inzet te realiseren voor de duur van het Verbetertraject, o.a. voor het instellen van een projectgroep en het deelnemen aan leerbijeenkomsten. De gemeente stelt een interne projectleider aan voor circa 6-12 uur in de week (afhankelijk van de grootte van uw gemeente) en borgt dat er voldoende tijd is om geleerde lessen te implementeren.

Meer weten?

Heb je vragen of wil je meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op via toegang@movisie.nl of sluit aan bij één van de online vragenuurtjes.  

Donderdag 17 september 2020, 10.00 tot 11.00 uur
Online vragenuurtje: Verbetertraject ‘Samenwerken aan een betere toegang Sociaal Domein’. Aanmelden? Stuur een e-mail.
     
Dinsdag 22 september 2020, 11.00 tot 12.00 uur
Online vragenuurtje: Verbetertraject ‘Samenwerken aan een betere toegang Sociaal Domein’. Aanmelden? Stuur een e-mail.

Aanmelden

Meedoen met de eerste tranche? Meld je snel aan via dit formulier. Na aanmelding volgt een ontvangstbevestiging en wordt er binnen enkele dagen contact opgenomen voor een intakegesprek. Voor meer informatie kun je contact opnemen via toegang@movisie.nl of je aanmelden voor één van de bovengenoemde online vragenuurtjes.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief