Werkplaatsen Sociaal Domein naar volgende fase

20 juni 2018

Het Ministerie van VWS en de VNG hebben akkoord gegeven voor de doorontwikkeling van de Werkplaatsen Sociaal Domein na 2018. In een brief aan de Werkplaatsen benoemen zij de meerwaarde van de Werkplaatsen: ‘De meerwaarde van de Werkplaatsen Sociaal Domein is dat zij, vanuit de lokale/regionale context, met relevante partners stappen zetten in het versterken van lerende uitvoeringspraktijk gericht op ondersteuning bij kwetsbaarheid.’

20 september 2018: Gelukkig en gezond in Utrecht!

18 juni 2018

Utrecht is in veel opzichten een unieke regio. Centraal in het land gelegen, de kleinste van alle provincies, een groot percentage hoger opgeleiden, veel dienstverlenende bedrijven en kennisinstellingen, een bible belt, jonge mensen in de stad en vergrijzing in het buitengebied. De regio kent om deze reden specifieke successen én uitdagingen en daarmee kansen om goede voorbeelden te delen én gezamenlijk oplossingsrichtingen te bedenken.

Handvatten ontwikkelen voor het begeleiden van mensen naar arbeid

15 juni 2018

Op 1 juni jl. is het ZonMw project ‘Inclusief werken – Ruimte voor klantmotivatie’ van start gegaan in Flevoland en Groningen. In het kader van ‘werken aan een inclusieve samenleving’ wordt binnen dit project gewerkt aan het ontwikkelen van effectieve handvatten die aansluiten bij de opdracht van de participatiewet, dat een ieder naar vermogen moet kunnen meedoen op de arbeidsmarkt en maatwerk aangeboden moet krijgen.

Helmondse ontmoetingsplaats voor kwetsbare mensen onder de loep

13 juni 2018

Hoe geef je zelfhulp voor mensen met verward gedrag vorm? En hoe breng je de wereld van gemeenten en ervaringsdeskundigen dichter bij elkaar? De gemeente Helmond experimenteert met Nei Skoen, een laagdrempelige ontmoetingsplaats. Fontys Hogeschool Sociale Studies onderzoekt de werkzame factoren.

Onderzoek Viaa: sociale wijkteams houden steeds beter koers

12 juni 2018

In vergelijking met 2017 lukt het professionals uit Zwolle, Ommen- Hardenberg en Steenwijkerland steeds beter om aan te sluiten bij de vragen van individuele bewoners en hun mogelijkheden. Professionals hebben hoge ambities en werken generalistisch, maar dit gaat niet ten koste van specialismen in de sociale (wijk)teams. De ontwikkeling van competenties van professionals en het leveren van maatwerk bij hulpvragen van inwoners laten een significante groei zien.

Financiële zelfredzaamheid van jongvolwassenen met LVB

11 juni 2018

De Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen heeft met subsidie van ZonMw een eerste project uitgevoerd voor de regionale ontwikkellijn Armoede: financiële zelfredzaamheid van jong-volwassenen met LVB. De opbrengsten zijn te vinden in een rapportage over het project, in verhalen van jongvolwassenen over omgaan met geld. Ook zijn de aanbevelingen verbeeld in korte films.

Netwerkbijeenkomsten Allemaal wijkwerkers

3 juni 2018

Op initiatief van het wijkteam worden sinds december 2017 in Almere verschillende interactieve netwerkbijeenkomsten voor professionals georganiseerd rondom actuele thema’s in het kader van ‘Allemaal wijkwerkers’.

De impact van organisatiemodellen op het handelen van professionals

30 mei 2018

Welke invloed hebben de verschillende organisatiemodellen van wijkteams en de rolopvattingen van gemeenten op de professionele autonomie van sociaal werkers? Deze vraag staat centraal in de pilot ‘De impact van organisatiemodellen op het handelen van professionals’ die de Werkplaats Sociaal Domein Twente in samenwerking met het programma Integraal Werken in de Wijk (IWW) is gestart. Annelies Kooiman (IWW en Movisie) en Nicole Ketelaar (Werkplaats Sociaal Domein Twente) lichten toe.

Congres 'Safe H(e)aven. Meedoen en meetellen in laagdrempelige buurtprojecten

30 mei 2018

Op 27 juni 2018 organiseert de Werkplaats Sociaal Domein Zwolle een bijeenkomst op het thema ‘formeel-informeel’. In de afgelopen drie jaren heeft de Werkplaats samen met de Universiteit voor Humanistiek, acht gemeenten en diverse zorgorganisaties in de regio, onderzoek gedaan naar de manier waarop kwetsbare groepen (ggz, lvb) ondersteuning krijgen bij het ontwikkelen van hun sociale netwerk in concrete buurtprojecten.

Lees de nieuwsbrief van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

30 mei 2018

In de nieuwste nieuwsbrief van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid leest u onder andere over de nieuwe publicatie 'Ruimte voor Ont-moeting', waarin de opbrengsten staan beschreven van het leertraject van de werkgroep 'Doorontwikkeling sociale wijkteams'.  

Op weg naar een optimaal samenspel!

15 mei 2018

Wat is er nodig vanuit beleid, organisaties en op de werkvloer om het samenspel tussen mensen met een ondersteuningsvraag, informele ondersteuners en de formele ondersteuning goed te laten verlopen, zodat er dichtbij huis ondersteuning op maat geboden kan worden? Praat mee tijdens een bijeenkomst van het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) op 14 juni 2018.

Reeks over vraagverheldering en oplossingen in WMO Magazine

24 april 2018

Jhoy Dassen en Jerôme van Dongen zijn als onderzoeker betrokken bij de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd. Zij publiceerden in 2017 een reeks artikelen over vraagverheldering en oplossingen binnen de Wmo in het WMO Magazine. Deze artikelen schreven zij in het kader van hun onderzoek naar deze thematiek.

Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland gaat verder met nieuw lectoraat

23 maart 2018

De Hogeschool Inholland heeft besloten om het lectoraat Maatschappelijk Werk per 2018 te beëindigen en het lectoraat Social Work Noord/domein GSW een andere invulling te gaan geven. Er wordt daarvoor een andere lector geworven. Voor de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland (www.kennisplatformsdnh.nl), die nauw verweven is met het lectoraat Maatschappelijk Werk, wordt borging gezocht in en met het nieuw te vormen lectoraat, samen met de partners van het Kennisplatform.

Co-research naar Vitaal en Langer Zelfstandig wonen in de Leidse regio

20 februari 2018

In de komende 12 jaar neemt het percentage ouderen in de regio leiden toe. Bij sommige gemeenten tot meer dan 25 % van de totale bevolking. Deze ontwikkeling was de reden dat het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord met het Lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap van de Hogeschool Leiden (penvoerder van de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden) heeft onderzocht wat ouderen zelf doen om vitaal te blijven en langer zelfstandig te kunnen blijven wonen en welke ondersteuning hierbij nodig is. Het was een participatief onderzoek waarin ouderen in alle fases van het onderzoek participeerden.

Studenten van Windesheim Flevoland onderzoeken ‘toegang’

19 februari 2018

De Nederlandse gemeenten zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor het realiseren van de transformatieopdracht. Gemeenten hebben elk een eigen manier gevonden om dit vorm te geven. Op veel plaatsen wordt er gewerkt met wijkteams, buurtteams of andere vormen van ‘in de wijk’ werken. Nu de eerste paar jaar er op zitten, doen studenten van Windesheim onderzoek bij gemeenten in Flevoland.

Pagina's

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief