30 november 2016

Hoe kan integrale ondersteuning in de wijk opname van jongeren in een instellingen voorkomen? En hoe kunnen we zorgen voor een goede terugkeer van jongeren die wel een tijd in een instelling hebben gezeten? In Flevoland start in december 2016 een meerjarig promotieonderzoek onder de naam ‘Leer mij kennen!’. Het is een initiatief van de zes Flevolandse gemeenten en verschillende jeugdhulpaanbieders. De financiering vindt plaats door ZonMw, een landelijke organisatie (gelieerd aan het ministerie van VWS) die gezondheidsonderzoek en zorginnovatie stimuleert. ZonMw heeft de subsidie voor het onderzoek kortgeleden gehonoreerd.

Het onderzoek wordt gedurende drie jaar uitgevoerd door een samenwerkingsverband tussen de Academische Werkplaats Risicojeugd, de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland en het programma zorglandschap jeugd Flevoland. Er zijn twee deelprojecten:

Deelproject 1:

Van sommige jeugdigen die opgroeien in Flevoland, is al op jonge leeftijd bekend dat ze een verhoogd risico lopen op problemen. Vaak zijn risicogezinnen op wijkniveau wel in beeld bij verschillende organisaties. Het ontbreekt echter aan een sluitende, preventieve aanpak om ze goed te ondersteunen. In het verleden zijn er wel al succesvolle ervaringen geweest met preventieve activiteiten in wijken. Die worden nu breder ingezet. Via het promotieonderzoek volgen we de gebruikte methodieken en de effecten die optreden.

Deelproject 2:

Het tweede deelproject gaat over de ontwikkeling van een regionale aanpak voor succesvolle terugkeer en maatschappelijke participatie van risicojeugd in verschillende wijken. Hiermee sluit het nauw aan bij het project ‘Uitstroom 24-uurszorg’ van het programma zorglandschap jeugd Flevoland. Vijf aanbieders van 24-uurszorg gaan gericht werken aan uitstroom van jeugdigen naar de eigen wijk. Het promotieonderzoek helpt om langdurig te monitoren wat het effect van de interventies is op de maatschappelijke participatie van jeugdigen. 

Gezamenlijke ambitie: hulp in de eigen leefomgeving

De twee deelprojecten genereren waardevolle kennis en dragen daarmee bij aan de ambitie om integrale gezins- en vraaggerichte hulp te bieden. Die hulp vindt bij voorkeur plaats in de leefomgeving van jeugdigen en gezinnen en duurt zo kort mogelijk. Op die manier kunnen ze het ‘gewone’ leven zo snel mogelijk weer oppakken. De Flevolandse gemeenten en jeugdhulpaanbieders ontwikkelen daarvoor een sluitend en passend aanbod van jeugdhulp dat is afgestemd op de behoeften lokaal en in de regio.

Dit bericht werd eerder gepubliceerd op de website van Almere Kracht.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief